009 VIII. Ostatnia przystań. VIII. Последнее пристанище

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

002 Europa w rodzinie. Европа в семье.


Dziadkowie Czapscy dużo podrуżowali. Dziadek, zapalony kolekcjoner,
dobrze znał Rosję, zaglądał też regularnie do rуżnych miast Europy
Zachodniej, zwłaszcza niemieckich, nawiązując stosunki z antykwariuszami,
bukinistami i prywatnymi kolekcjonerami. Babka nie zawsze mu
towarzyszyła, spędzając co roku kilka miesięcy z matką na Południu lub
w niemieckich badach. Opis jednej ze wspуlnych podrуży zachował się
w liście do prababki, bez daty.
Zaczynając od Brukseli i Antwerpii, przemierzyli Emerykowie Czapscy
tej wiosny całe Niemcy.
Przez Frankfurt, Bonn i Moguncję (tyle dawnych wspomnień nasuwał
babci Ren wezbrany) stanęli w Darmstadcie. Dalsza droga prowadziła przez
Turyngię, w kwitnących sadach: Fuldę, Eisenach, Naumburg, Weissenfels, aż
po Drezno, gdzie stanęli na dłużej. Trafili na Zielone Świątki. Dziadek szukał
monet polskich i sztychуw, babcia przesiadywała w muzeach. Wszystko
zachwycało oboje turystуw, od drуg starannie utrzymanych, kwietnikуw
parkowych, wygodnych hoteli, aż do obyczajуw pracowitego ludu, czystości
miasta, uczciwości sprzedawcуw, umuzykalnienia powszechnego. Wszystko
zdawało się im godne naśladowania!
*
* *
W lutym 1894 roku urodziła się naszym rodzicom w Pradze, w mojej
osobie, czwarta cуrka, ochrzczona imionami Maria Dorota Leopoldyna
i przyjęta z rezygnacją. W rozległym pałacu Thuńskim, u stуp Hradczan, gdzie rezydowała babka
Thun z najstarszym synem, уwczesnym namiestnikiem Czech, czuła się
matka nasza wśrуd swoich najbliższych szczęśliwa i bezpieczna. Cieszyły ją
bliskość kościoła, piękne kazania i wielkopostne rekolekcje, ktуrych była od
dawna pozbawiona. Ciotce Adamowej Czapskiej zwierzała się, ile się
spodziewała błogosławionych owocуw dla męża z tych nauk i rozmyślań.
„Jakże się cieszę tą zimą – pisała – tu nic mu nie grozi! Prawda, Droga
moja, że nie weźmiesz mi tego za złe? Nie powiesz, że jestem zła i bez serca!
Wiesz przecie, jak kocham moją nową ojczyznę i tych wszystkich, ktуrzy mi
okazali życzliwość (de l’attachement), ale przyznaję, że w kraju trwoży mnie
ten miecz Damoklesa, ktуry zagraża memu szczęściu. Tu nie ma żadnych
niebezpieczeństw dla mego drogiego Jerzego, chciałabym więc bez przerwy
dziękować za to Bogu”.
Czego matka nasza tak bardzo lękała się w kraju dla ojca? Czy
towarzystwa, w ktуrym się w Mińsku obracał i ktуre, być może,
wykorzystywało jego dobre serce i słaby charakter? Czy może kobiety,
ktуrym się zawsze podobał, były przyczyną jej trwogi?
W Pradze spędzał wieczory w gronie rodziny i czytał na głos żonie
i teściowej Ogniem i mieczem w niemieckim, a może francuskim przekładzie.
Rycersko-kozacze przygody dla mamy i jej matki były chyba niepojęte
i mało pociągające, dla ojca stanowiły odprężenie po rekolekcyjnych
naukach. Po Sienkiewiczu czytano z kolei biografię krуlowej Marii
Antoniny. Na oficjalne bale i rauty, ktуre Franciszek Thun jako namiestnik
wydawał, ojciec nie chciał chodzić, był towarzyski, ale nie światowy
i rodzina mamy ubolewała, że się tak mało udziela. Czuł się prawdopodobnie
wyobcowany wśrуd tego beau-monde’u[120] уwczesnej Pragi.
Po karnawale i odbytych rekolekcjach nastąpił okres polowań. Siedem
dni polowano w Kwassitz u szwagra Jarosława Thuna, dwa dni w Perutz,

VIII
Бабушка и дедушка Капски много путешествовали. Дедушка, увлеченный коллекционер,
он хорошо знал Россию, он также регулярно посещал различные европейские города.
Запад, особенно немецкий, устанавливая отношения с антикварами,
…и частных коллекционеров. Его бабушка не всегда
она сопровождала, проводя несколько месяцев каждый год со своей матерью на Юге или…
в немецких исследованиях. Сохранилось описание одной из экскурсий.
в письме к прабабушке, без свидания.
Начиная с Брюсселя и Антверпена, «Чрезвычайные мальчики капитана»…
этой весной по всей Германии.
Через Франкфурт, Бонн и Майнц (столько древних воспоминаний он принес
Бабушку Рена вызвали. Они стояли в Дармштадте. Дальнейшая дорога, ведущая через
Тюрингия, в цветущих фруктовых садах: Фульда, Айзенах, Наумбург, Вайссенфельс, до тех пор пока
в Дрезден, где они простояли дольше. Они попали в Троицу. Дедушка искал
польских монет и гравюр, бабушка сидела в музеях. Все
восхитили обоих туристов, с бережно ухоженных клумб
парк, комфортабельные отели, до обычаев трудолюбивых людей, чистота.
город, честность продавцов, музыка публики. Все
они казались достойными следовать за ними!
*
* *
В феврале 1894 года она родилась у наших родителей в Праге.
Человек, четвертая дочь, крещенная по имени Мария Дорота Леопольдина.
и принят с отставкой.
В огромном дворце Тунски, в Ступ-Градчане, где жила бабушка…
Тун со старшим сыном, ранним наместником Чехии, чувствовал.
наша мать среди своих близких счастлива и безопасна. Она была счастлива
близость церкви, красивые проповеди и постные отступления, которые были от
давно обездоленный. Тетя Адамова Чапска призналась, как сильно
она ожидала благословенных плодов для своего мужа от этих учений и размышлений.
«Как я счастлива этой зимой, — написала она, — он здесь в безопасности!» Правда, дорогая.
что ты не собираешься вымещать это на мне? Ты не скажешь, что я злая и бессердечная!
Ты знаешь, как я люблю свою новую родину и всех тех, кто любит меня…
проявили доброту, но я признаю, что в стране у меня проблемы.
тот дамоклов меч, который угрожает моему счастью. Нет
об опасностях для моего дорогого Джорджа, так что я бы хотела сохранить
чтобы поблагодарить Бога за это.»
Чего наша мать так боялась в стране за своего отца? Сделал
компания, в которой он был в Минске и которая, возможно,
использовал свое доброе сердце и слабый характер? Или женщины,
которая ему всегда нравилась, была причиной ее страха?
Он проводил вечера в Праге с семьей и читал вслух своей жене.
и огонь и меч твоей свекрови на немецком или, может быть, французском переводе.
Рыцарские приключения для мамы и ее матери были, наверное, непонятны.
и не очень привлекательные для отца, они расслаблялись после отступления.
…к науке. После Сенкевича биография Круловой Марии была прочитана по очереди.
Антонина. Для официальных балов и раутов, что Фрэнсис Тун в качестве губернатора
он был издателем, его отец не хотел ходить, он был общительным, но не мирским.
и мамина семья жалела, что она не делала достаточно. Он, вероятно, чувствовал
отдалился от этого бомонда[120] современной Праги.
За карнавалом и отступлениями последовал охотничий сезон. Семь
Дни охотились в Квасице на шурина Ярослава Туна, два дня в Перуце,


drugim majątku.
Arystokracja austriacka była ściśle ekskluzywna, każdy związek spoza jej
sfery był czymś w rodzaju skandalu, omal klęską dotkniętego mezaliansem
rodu. Zjednoczeni przywiązaniem do rodziny cesarskiej i wiernością dla
monarchy, zrуwnani w obliczu tronu, ustępowali pierwszeństwa jedynie
książętom krwi. Stąd zapewne musiało się naszej matce wydawać dziwne
rozwarstwienie szlachty polskiej oraz wyrуżnianie u nas rodуw tzw.
dynastycznych. Mama nie lubiła jeździć do Nieświeża, bo uważała, że
traktuje się tam gości lekceważąco (par-dessus la jambe), co w Austrii
byłoby nie do pomyślenia. O wykształcenie panien nie dbano, musiały znać
obce języki i mieć podstawowe pojęcie z innych przedmiotуw. Zdolniejsze
uczono muzyki, a nawet śpiewu.
Chłopcуw rodzin arystokratycznych kształcono, przeważnie w szkołach
jezuickich, wstępowali następnie do dyplomacji, obejmowali stanowiska
w rządzie i administracji, ubożsi robili karierę wojskową. Majątki były
wydzierżawiane, żaden z naszych wujуw i kuzynуw nie był rolnikiem.
Szczytowymi punktami w roku były okresy karnawału, na ktуre się
zjeżdżano do Wiednia lub Pragi, i okresy polowań, dalszy ciąg życia
towarzyskiego. Resztę czasu poświęcano domom rodzinnym, rzadko
kształcącym podrуżom. Po rewolucji 1848 roku nowi ludzie weszli do rządu
i administracji, fortuny się skurczyły, a poziom kultury obniżył
w porуwnaniu z poprzednim pokoleniem, przekonanie jednak o lepszości
swojej krwi niebieskiej oraz o prawie do przywilejуw im należnych –
pozostało niezachwiane.
„Nasze hrabiny – wyznawała kiedyś nasza matka ciotce Adamowej – nie
wątpią, że nawet w niebie będą zajmowały pierwsze miejsca”.
Znajomość sztuki, szacunek dla nauki, uznanie dla artystуw i uczonych były znikome. Z kobiet inteligentnych lub wykształconych żartowano,
nazywając je bas-bleus[121].
Cesarz Franciszek Jуzef zwrуcił się jakoby pewnego dnia uprzejmie, na
przyjęciu, do profesora Stanisława Tarnowskiego, chciał go bowiem
odznaczyć orderem Złotego Runa, i spytał go z lekkim akcentem
politowania: Sind Sie, Graf Tarnowski, noch immer Professor?[122], a na jego
twierdzącą odpowiedź wstrzymał się z nadaniem mu orderu.
*
* *
Wiosną tegoż 1894 roku wybierali się rodzice w pierwszą podrуż do
Włoch. Zamiast zwykłych prezentуw po urodzeniu dziecka otrzymała tym
razem nasza matka dary pieniężne.
Marszruta miała prowadzić przez Monachium, Zurych, Mediolan do
Rzymu. Z tej podrуży zachowały się w listach do cioci Jadwigi jedynie
wrażenia z Rzymu: zwiedzanie kościołуw i muzeуw oraz dwukrotna
audiencja u papieża (Leona XIII) i przyjęcie z jego rąk komunii świętej. Nie
brakło też życia towarzyskiego.
Po raz pierwszy spotkała się nasza matka w Rzymie, w osobie kardynała
Ledуchowskiego, z ofiarą antypolskiej i antykatolickiej polityki pruskiej.
Arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Ledуchowski za opуr
stawiany władzom w stosowaniu tzw. ustaw majowych został uwięziony
w 1874 roku. Mianowany kardynałem w 1876 i z woli Bismarcka skazany na
wygnanie, wyjechał wtedy bezpowrotnie do Rzymu. Losy tego księcia
Kościoła musiały zastanowić naszą matkę, uczuloną na te zagadnienia i na
nieprawości Bismarcka.
Rodzice zwiedzili jeszcze Neapol, a w powrotnej drodze Florencję
i Weronę, potem śpieszono na Morawy, gdzie w Kwassitz cztery cуrki były

второе поместье.
Австрийская аристократия была строго эксклюзивной, любые отношения за пределами ее
сфера была чем-то вроде скандала, чуть ли не катастрофы из-за неправильного поведения.
семьи. объединенные своей привязанностью к имперской семье и верностью
Монархи, снесенные лицом к трону, только уступили место
к принцам крови. Наверное, нашей матери это показалось странным.
Стратификация польского дворянства и эксплуатация так называемых «семей» в нашей стране.
Династическое происхождение. Маме не нравилось ехать в Несвиж, потому что она думала, что
к посетителям относятся с пренебрежением (par-dessus la jambe), что в Австрии
было бы немыслимо. Тебя не волновало твое образование, ты должен был знать.
иностранные языки и имеют базовую концепцию из других предметов. Более способный
они учили музыке и даже пению.
Мальчики из аристократических семей получали образование, в основном в школах.
Иезуиты, затем вступили в дипломатию, заняли позиции
в правительстве и администрации, бедняки сделали военную карьеру. Фортуна была
арендованные, никто из наших дядей и двоюродных братьев не был фермером.
Пиковыми точками года были карнавальные периоды, которые были
приезжали в Вену или Прагу, а охотничьи периоды, всю оставшуюся жизнь
социальный. Остальное время было посвящено семейным домам, изредка
чтобы обучать путешественников. После революции 1848 года в правительство вошли новые люди.
и администрация, судьба уменьшилась, а уровень культуры снизился.
по сравнению с предыдущим поколением, но убежденность в превосходстве
их небесной крови и их права на привилегии, которых они заслуживают —
осталась непоколебимой.
«Наши графини — наша мать однажды призналась тете Адама —
они сомневаются, что даже на небесах они займут первое место».
Знания об искусстве, уважение к науке, признание заслуг творческих работников и ученых.
были ничтожны. Умные или образованные женщины шутили,
называя это bas-bleus. [121] Император Франциск Жузеф якобы однажды любезно обратился к себе с просьбой
профессору Станиславу Тарновскому, потому что он хотел.
наградить его орденом Золотого Руна, и попросить его с легким акцентом
из жалости: Sind Sie, Graf Tarnowski, oh immer Professor?[122], and on his
утвердительным ответом было то, что он сдержал приказ.
*
* *
Весной 1894 года родители отправились в свою первую поездку в
Итальянский. Вместо обычных подарков после рождения ребенка, она получила эти
вместе наша мать дает деньги.
Марш должен был пройти через Мюнхен, Цюрих, Милан, чтобы
Рим. Из этого путешествия выжили только письма к тете Ядвиге.
Впечатления от Рима: посещение церквей и музеев и дважды
Аудиенция у Папы Римского (Лев XIII) и получение святого причастия из его рук. Нет
не было и общественной жизни.
Наша мать впервые встретилась в Риме, в лице кардинала…
Ледуховский, жертва антипольской и антикатолической прусской политики.
Архиепископ Гнезно-Познаньский Мечислав Ледуховский за сопротивление
в связи с применением так называемых майских законов, был заключён в тюрьму.
в 1874 году. Назначен кардиналом в 1876 году и приговорен Бисмарком к
изгнанник, затем безвозвратно уехал в Рим. Судьба этого принца
Церковь должна была думать о нашей матери, об аллергии на эти вопросы и о том.
Беззакония Бисмарка.
Родители побывали в Неаполе, а на обратном пути во Флоренции…
и Верона, затем они устремились в Моравию, где в Квасице четверо дочерей были


oddane pod opiekę brata Jarosława i jego młodej, wesołej żony Marii z domu
hrabianki Chotek. W końcu maja mieli być rodzice z powrotem w Przyłukach
z całym dworem.
*
* *
Tej samej wiosny 1894, ku zdziwieniu całej rodziny, stryj Karol, liczący
już trzydzieści cztery lata, zaręczył się z Marią Pusłowską, cуrką Franciszka
i Leontyny z Włodkуw. Mama lękała się, że te zaręczyny były z gуry
ukartowane i zawarte bez miłości (mimo że stryj pisał: Je suis tout а fait
amoureux…[123]), i rozpytywała ciotkę Adamową, czy panna jest miła, ładna,
pobożna, łatwego usposobienia. Wszystko chciała wiedzieć o przyszłej
bratowej. „Oby się Karol zmienił – pisała – oby umiał żonę uszczęśliwić!”
Dziadka Czapskiego te zaręczyny nie zachwyciły; upatrzył był sobie
w Krakowie dwie inne kandydatki i miał nadzieję, że stryj wybierze jedną
z nich, ale stryj nie miał czasu na konkury. W Warszawie obeszło się
widocznie bez konkurуw i ślub był wyznaczony na 21 lipca.
„Ostatecznie – pisał Emeryk Czapski do szwagierki Zofii Nicolay –
zgodziłbym się na każdą… tak wielką pokładam nadzieję, że małżeństwo go
odmieni. Był zawsze samowolny, rad moich nie słuchał, będzie odpowiadał
za swoje czyny. Panna cieszy się jak najlepszą opinią”.
Mimo zastrzeżeń Dziadek był dobrej myśli. Przyszła synowa ujęła go
i rozbroiła. Była inteligentna, dowcipna, w trуjkątnej twarzy jaśniały bardzo
niebieskie, wypukłe oczy krуtkowidza (ciotka nigdy, do pуźnej starości, nie
nosiła okularуw, ze względu na urodę), miała prosty, ostro zakończony
nosek, ładny uśmiech, bujne kasztanowate włosy i duży posag.
„Narzeczona budzi moje zaufanie – pisał dalej dziadek – ale mieszkać
pod jednym dachem zdaje mi się niemożliwe i zbyteczne. Chyba lepiej, aby się Karol sam zorganizował, gdybyśmy chcieli nań wpłynąć, postąpiłby na
przekуr temu, co by nam odpowiadało, a także naszym zdaniem – jemu”.
Babcia dopisywała do tego listu, rozważając możliwość jakiegoś
prowizorium dla młodej pary: instalacja w Prusinowie, sąsiednim majątku,
a nawet w Mińsku, w ktуrym skupiały się wszystkie interesy stryja, ale
dodawała: „Przy entuzjazmie Emeryka dla Krakowa i jego mieszkańcуw,
skoro nie ma już nikogo bliskiego na Litwie, zdaje mi się prawdopodobne, że
się tam przeniesie. Qui vivra, verra[124]!”. Od siebie nie wyrażała ani żalu, ani
życzenia, z gуry zgodzona na wolę męża. Małżeństwo Karola i ustąpienie mu
Stańkowa byłoby zakończeniem długiego i tak nękającego ją sporu pomiędzy
mężem a synem.
Emerykowa Czapska spędziła tegoroczną Wielkanoc w Darmstadcie
u przyjaciуłki młodych lat Adeli Delwigh, a mąż jej w Krakowie. Chwalił
sobie miasto i jego towarzystwo. Mieszkał w hotelu Drezdeńskim, jadał raz
na dzień u pani Adamowej Potockiej Pod Baranami, w gronie jej licznej
rodziny. Przewidywał, że stosunki z panią Adamową (tak ją cały Krakуw
nazywał), mimo jej głuchoty, będą cenne dla żony, czyli że rozważał już
możliwość osiedlenia się na stałe w Krakowie. Znalazł tu wielu ludzi
przyjemnych, interesujących, m.in. byłego austriackiego ministra finansуw
na emeryturze, Juliana Dunajewskiego, ktуry przychodził do Dziadka
wieczorem na rozmowy.
Grande intelligence bourgeoise – stwierdzał Czapski – malgrй son
St. Etienne[125].
Dunajewski objął Ministerstwo Finansуw w 1880 roku i wyrobił sobie
silną pozycję; z latami stał się despotyczny i za każdym sprzeciwem podawał
się do dymisji. W końcu cesarz dymisję przyjął, nadając mu Wielki Krzyż
św. Szczepana, dawany jedynie bardzo zasłużonym mężom stanu.
W Krakowie, gdzie Dunajewski osiadł w 1891, miał „stary”, jak go

посвященный заботе о брате Ярославе и его молодой, счастливой жене Марии из дома.
графиня Хотек. В конце концов, родители должны были вернуться в Аркады.
со всем поместьем.
*
* *
Той же весной 1894 года, к удивлению всей семьи, дядя Чарльз, считая…
уже тридцать четыре года, он обручился с Марией Пусловской, дочерью Франциска.
и Леонтина Влодкевская. Мама боялась, что помолвка была от гиней.
инсценированы и сдержаны без любви (хотя дядя писал: Я не верю.
Амуро…[123]), и она спросила тетю Адамову, милая ли она, симпатичная ли она,
благочестивый, легкий темперамент. Она хотела знать всё о будущем
невестка. «Пусть Кароль изменится, — писала она, — пусть он сделает свою жену счастливой!»
Дедушка Чапский не был в восторге от этой помолвки, он видел…
еще два кандидата в Кракове, и он надеялся, что его дядя выберет одного.
но у моего дяди не было времени на соревнования. В Варшаве с этим справились
по-видимому, без соревнований, и свадьба была назначена на 21 июля.
«Наконец-то» написал Эмерик Чапски невестке Софи Николай.
Я бы согласился с любым… Я так надеюсь, что брак с ним
изменится. Он всегда был произвольным, он не слушал моих советов, он ответит…
за ваши действия. «У девы самая лучшая репутация».
Несмотря на оговорки, дедушка был хорош. Его невестка взяла его
и обезвредил его. Она была умной, остроумной, с треугольным лицом, которое было очень ярким.
синие, выпуклые недальновидные глаза. (Тетя никогда, до поздней старости, нет)
она носила очки, ради красоты), у неё был прямой, острый
нос, милая улыбка, пышные каштановые волосы и большое приданое.
«Невеста внушает мне доверие, — продолжал писать мой дедушка, — но чтобы жить.
под одной крышей кажется мне невозможным и излишним. Наверное, лучше
Чарльз сам организовал себя, если бы мы хотели повлиять на него, он бы действовал.
и мы думаем, что это подошло бы нам так же хорошо, как и ему».
Бабушка добавила в это письмо, учитывая возможность того, что некоторые
Смена обстановки для молодой пары: инсталляция в соседнем поместье в Прусинове,
и даже в Минске, где были сосредоточены все интересы дяди, но…
которую она добавила: «С энтузиазмом Эмерики к Кракову и его жителям,
так как в Литве больше никого нет рядом, мне кажется вероятным, что
он переедет туда. Qui vivra, verra!» Она не выразила никаких сожалений от себя, или
желания, с хитростью согласившись на волю вашего мужа. брак Чарльза и его отставка
Станькова стала бы концом долгого и мучительного спора между
муж и сын.
Отставная Капска провела в этом году Пасху в Дармштадте.
у молодой подруги Адели Делюи и ее мужа в Кракове. Он похвалил .
…и город, и его компания. Он остановился в отеле «Дрезден», однажды поел.
в течение дня у миссис Адам Поточка под Рамсом, в компании ее многочисленных
семьи. Он предсказал, что отношения с миссис Адамовой (так что она вся в Кракове)
он позвонил), несмотря на ее глухоту, будет ценным для его жены, т.е. он уже считал.
Возможность постоянного проживания в Кракове. Он нашел здесь много людей
приятный, интересный, в том числе бывший министр финансов Австрии
на пенсии, Юлиан Дунаевский, который приходил к дедушке…
поговорить сегодня вечером.
Грандиозная буржуазная разведка, — сказал Чапский, — Малгрй сын.
Сент-Этьен [125].
Дунаевский возглавил Министерство финансов в 1880 году и сделал
сильную позицию; он стал деспотичным в течение многих лет, и с каждым возражением, которое он высказывал…
уйти в отставку. В конце концов, Император принял его отставку, дав ему Большой Крест.
Святого Стефана, дарят только очень уважаемым государственным деятелям.
В Кракове, где Дунаевский поселился в 1891 году, у него был такой же «старый», как и он.


nazywano, duży wpływ na politykę galicyjską, zasiadał w Sejmie
Lwowskim, inspirował redakcję „Czasu” krakowskiego. Po ośmiodniowej
wizycie cesarza na Lwowskiej Wystawie Krajowej monarcha powołał w roku
następnym (1895) Kazimierza Badeniego na premiera, w przekonaniu, że ten
mocny człowiek skrzepi monarchię, wciąż zagrożoną wewnętrznymi
niesnaskami. Następne lata były szczytowym punktem wpływуw polskich
w monarchii austriackiej: Badeni premierem, Agenor Gołuchowski przez
jedenaście lat ministrem spraw zagranicznych, Dunajewski przez dziesięć lat
ministrem finansуw. Cesarz przychylał się do zmiany konstytucji i nadania
krajom imperium autonomii, co groziło rewolucją w prowincjach
niemieckich. Galicja, pod twardymi rządami Kazimierza Badeniego (1888–
1895), żyła tymi nadziejami, wуwczas kiedy pod zaborem rosyjskim
i pruskim wzmagał się ucisk. W Warszawie przez jedenaście lat rządzili
zapamiętali rusyfikatorzy: generał-gubernator Hurko i kurator szkolnictwa
Apuchtin. Wznowiono prześladowanie unitуw. Wilhelm II wzywał w głośnej
mowie na zamku malborskim do walki z „polskim zuchwalstwem”
i „sarmacką butą”. Specjalne ustawy Bismarckowskie dążyły do stopniowego
wytępienia elementu polskiego w „marchiach wschodnich”. Akcję tę podjął
w 1894 roku trуjgłowy urząd przezwany Hakatą (Hansemann, Kennemann
i Tiedemann). Wypadki z kościołem w Krożach na Litwie odebranym siłą
zbrojną wiernemu ludowi, a następnie incydent ze szkołą wrzesińską
w Poznańskiem, gdzie dzieci stawiły opуr narzuconej im modlitwie po
niemiecku, zwrуciły raz jeszcze uwagę prasy i parlamentуw europejskich na
losy zawsze w języku i wierze prześladowanego narodu.
Emeryka Czapskiego, długoletniego urzędnika administracji rosyjskiej
i głęboko na Rosji zawiedzionego, interesowały stosunki polityczne
monarchii austriacko-węgierskiej i projektowane zmiany konstytucyjne.
Ministra Dunajewskiego uważano w Wiedniu za głуwnego promotora polityki słowiańsko-czeskiej. Niemcy burzyli się w parlamencie na
zwierzchnictwo polskich ministrуw i nie mogli darować Dunajewskiemu
zdania, ktуre rzucił w twarz Niemcom w parlamencie: „Wir kцnnen auch
ohne Deutschen regieren!” (Możemy rządzić i bez Niemcуw).
Krakуw ujmował ponadto Czapskiego swoimi historycznymi
pamiątkami, tradycją i religijnością.
„Cały świat wspomnień ustępującej cywilizacji chrześcijańskiej – pisał do
szwagierki. – Każdy kamień jest wymowniejszy od cyrkularzy[126] i dziennikуw, ktуrymi się karmi ludzkość wspуłczesną. To chyba jedyne dziś
chrześcijańskie społeczeństwo, osiadłe w dużym mieście… Mimo swoich
nieszczęść i Jуzefa II pozostaje chrześcijańskie i nie wstydzi się swego
wyznania, nie morduje ludzi, aby dać dowуd tego”.
Od ministra Dunajewskiego i innych uczył się dopiero Czapski złożonych
losуw historii polskiej, od ktуrej od młodości był odcięty, czy nawet usiłował
się odciąć.
Blisko czterdzieści lat pуźniej Daniel Halйvy, historyk francuski,
zachęcony do zwiedzenia Polski przez wnuka Emeryka, Jуzefa, doznał
w 1930 roku w Krakowie podobnych wrażeń.
„Tu należy myśleć o Polsce – czytamy w jego Courrier d’Europe – tu,
w tym mieście, położonym daleko na południe, na skraju rуwniny, wspartym
o kraj gуrski, zapewniający mu ochronę i trwałość. Mamy wieki średnie
w Krakowie, to ma duże znaczenie. Poza granicami świata rzymskiego
i chrześcijaństwa XII w. sama Europa i jej cywilizacja stają się nieokreślone.
Oxford, Hamburg, Praga, Krakуw są miastami (…). Berlin i Warszawa
skupiają jedynie tłumy, ale nie zasługują na miano grodуw”.

был назван, большое влияние на галицкую политику, сидел в Сейме.
Львовский, вдохновил редакцию «Часу» Краковского. Через восемь дней
визит императора на Львовскую национальную выставку, назначенный в этом году монархом.
следующий (1895) Казимир Бадани на посту премьер-министра, считая, что это
сильный человек свернёт монархию, всё ещё находящуюся под угрозой.
…и рычание. Следующие годы были пиком польского влияния
в австрийской монархии: Бадены Премьер-министр, Агенор Голуховский ул.
Одиннадцать лет на посту министра иностранных дел, Дунаевский в течение десяти лет.
министр финансов. Император выступал за изменение конституции и предоставление
страны империи автономии, которые угрожали революцией в провинциях.
Немецкий. Галичина, при жестком правлении Казимира Бадени (1888-
1895), жил с этими надеждами, когда под русским разделением
а пруссак становился все более и более угнетенным. В Варшаве в течение одиннадцати лет они правили
Русские: генерал-губернатор Хурко и директор школы.
Апухтин. Преследование людей возобновилось. Вильгельм II громко позвонил
выступая в замке Мальборк, чтобы сразиться с «польской дерзостью».
и «сарматская туфля». Специальные законы Бисмарка были нацелены на постепенное
уничтожение польского элемента в «Восточных маршах». Он предпринял это действие
в 1894 году трехглавая контора под названием Хаката (Хансеманн, Кеннеманн)
и Тидеман). Аварии с церковью в Крошах в Литве, захваченные силой.
вооруженные люди, верные народу, а затем инцидент со школой в Вжезнесне.
в Познани, где дети оказывали сопротивление молитве, навязанной им после того, как
Германия, вновь обратила внимание европейской прессы и парламентов на то, что
судьба всегда в языке и вере гонимого народа.
Чапский в отставке, давний чиновник российской администрации.
и глубоко разочарованы в России, заинтересованы в политических отношениях.
Австро-Венгерской монархии и запланированных конституционных изменений.
В Вене министр Дунаевский считался главным промоутером
славяно-чешской политики. Немцы штурмовали в парламенте по поводу
авторитет польских министров, и они не могли дать Дунаевским
приговоры, которые он бросил в лицо немцам в парламенте: «We kцnnen auch
ohne Deutschen regieren!» (Мы можем править и без немцев).
Краков также захватил Чапского со своей исторической
сувениры, традиции и религиозность.
«Весь мир воспоминаний о отступающей христианской цивилизации», — писал он…
невестка. — Каждый камень красноречив, чем цирк.
и журналистика, которая кормит современное человечество. Наверное, сегодня он единственный.
Христианское общество, поселилось в большом городе… Несмотря на свой
несчастье и Иезеф II остается христианином и не стыдится своей
признаний, не убивает людей, чтобы доказать это».
Только от министра Дунаевского и других Чапский узнал о комплексе.
судьба польской истории, от которой он был отрезан с юности, или даже пытался
отрезать себя.
Почти сорок лет спустя Даниэль Халиви, французский историк,
внук Эмерики, Юзеф, пострадал от того, что он приехал в Польшу.
в 1930 году в Кракове похожих впечатлений.
«Здесь мы должны думать о Польше, — читает его Курьер д’Европа, — здесь».
в этом городе, далеко на юге, на краю колеи, поддерживаемой
о стране гиней, обеспечивая ей защиту и долговечность. У нас есть средневековье
в Кракове, это очень важно. За пределами римского мира
и христианство 12 века, сама Европа и ее цивилизация стали неопределенными.
Оксфорд, Гамбург, Прага, Краков — города (…). Берлин и Варшава
они только собирают толпы, но они не заслуживают, чтобы их называли гроудвиками».


*
* * W początkach maja Emerykowie Czapscy byli z powrotem w Stańkowie,
a w lipcu 1894 roku odbył się Warszawie, w kościele św. Aleksandra, ślub
stryja Karola, po czym dziadkowie odwiedzili starego Henryka Plater-
Syberga w Krasławiu, na Inflantach, teścia cуrki, gdzie się chowały przez
kilka lat ich ulubione wnuczki, od kiedy ich rodzice osiedli w Paryżu. Ciotka
musiała być pod stałą opieką sławnego lekarza psychiatry, doktora Charcot,
on to nakazał jej zerwanie wszelkich stosunkуw z matką i oddalenie od siebie
dzieci. Ten stan rzeczy trwał około dziesięciu lat i przyczynił babce naszej
wiele cierpienia.
„Ostatnie nasze lato w Stańkowie, w naszym domu – notowała babcia
w swoim pamiętniku – jesienią pakowanie. Dobra Bichon przyjeżdża”.
Pani Cziczerin przyjechała pomуc siostrze i podtrzymać ją moralnie.
Babcia nie skarżyła się nigdy, ale rozstanie z domem, jej domem od 1854
roku, ustąpienie go synowej, ktуrej jeszcze nie znała, nie było łatwe. Zbiory
Emeryka Czapskiego zostały w całości przewiezione do Krakowa.
„Co mуwisz – pisał dziadek w początkach 1895 roku z Nicei do Bohdana
Czapskiego, osiadłego w Poznańskiem – o moim przesiedleniu się
z kapitałem 600 000 rubli w papierach przynoszących 5% i 4 1/2 i że,
jeślibym znalazł ziemię przynoszącą mi ten % u was, lub w Austrii, chętnie
bym ją nabył?
Stosunki w Rosji za Aleksandra III były nie do wytrzymania dla Polaka,
a przewidzieć nie można było, że Bуg tego złego i głupiego olbrzyma zwali
tak prędko i powoła zdać sprawę za mordy w Krożach czynione, ale iacta est
alea[127], byłem już majątek dzieciom oddał. Stąd mamy zamiar wyruszyć do
Rzymu, lub na Paryż do Wiesbaden…”
Dom mieszkalny nabyty w Krakowie miał być oprуżniony dopiero
w lipcu, a sala na bibliotekę i zbiory w sąsiednim gmachu ledwie we wrześniu 1896 roku miała być gotowa…
Po dłuższej podrуży za granicą (Nicea, Rzym, Neapol, Wiesbaden),
spędziwszy lato już nie w Stańkowie, a w Suddenbach, wrуcili Dziadkowie
do Krakowa w październiku 1895, aby objąć nowo nabyty pałacyk przy ulicy
Wolskiej, wraz z sąsiadującym domem i ładnym, na tyłach posesji, ogrodem.
Urządzenie tej nowej siedziby, zaplanowanie części przeznaczonej na
zbiory oraz części mieszkalnej, rozmieszczenie zbiorуw zajęło sporo czasu
i utrudziło oboje. Piękną bramę od ulicy Wolskiej opatrzył dziadek herbem
Hutten-Czapskich i napisem:
MONUMENTIS PATRIAE – NAUFRAGIO EREPTIS[128] *
* *
W końcu listopada dziadek zapadł na tyfus i przeleżał dwa miesiące. Stan
był na tyle poważny, że ojciec Bratkowski, jezuita, głośny w owe lata
kaznodzieja krakowski, dysponował chorego na śmierć. Ten tyfus, ktуry
wyprzedził o kilka miesięcy zgon dziadka, wspomina babcia w swoim
pamiętniku, zapoczątkowanym dopiero po jego śmierci.
„Non amittuntur, sed praemittuntur[129] – Senиque” – czytamy na
pierwszej stronie czarnego zeszyciku, a dalej: „Heureux qui savent vivre avec
les morts! C’est souvent le meilleur moyen de remplir ses devoirs envers les
vivants[130] – Ozanam”.
„W czasie tyfusu – czytamy dalej – cała młodość stanęła mu przed
oczyma: Sewastopol i ten pamiętny okres, tak pełen wrażeń, szpitale
tyfusowych, cmentarze, fosy zalewane wapnem niegaszonym, upały,
epidemie. Bуg go ochraniał wszędzie. Wspominał następnie mego ojca,
matkę, siostry, tak serdecznie, szczęściem dlań było, że wszedł do takiej jak

*
* *
В начале мая жители Чапской чрезвычайной ситуации вернулись в Станьково,
а в июле 1894 года в Варшаве, в костеле Святого Александра, состоялась свадьба.
Дядя Чарльз, а потом бабушка с дедушкой навестили старого Генри Плейтера…
Сибирь в Краславе, на острове Инфлантов, невестки, где они скрывались.
несколько лет их любимых внуков, с тех пор как их родители поселились в Париже. Тётя
она должна была находиться под постоянным наблюдением известного психиатра, доктора Шарко,
он приказал ей разорвать все отношения с матерью и отойти от нее.
детей. Это заняло около десяти лет и помогло нашей бабушке
много страданий.
«Наше последнее лето в Станькове, в нашем доме —
в его дневнике, собирается осенью. Хорошо. Бишон идет.
Миссис Чечерин пришла помочь сестре и поддержать ее морально.
Бабушка никогда не жаловалась, но она расстается со своим домом, со своим домом с 1854 года.
года, ему было нелегко отдать свою невестку, которую она еще не знала. Урожай
Пенсионеров Чапского доставили в Краков целиком.
«Что скажешь?» написал мой дедушка в начале 1895 года из Ниццы в Богдан…
Чапский, поселился в Познаньске — о моем переселении.
с капиталом в 600 000 рублей в бумагах, приносящих 5% и 4 1/2 и тому подобное,
если бы я мог найти землю, которая принесла бы мне этот процент с тобой, или в Австрии, я бы хотел.
купить его?
Отношения в России для Александра III были невыносимыми для поляка,
…и ты не мог предсказать, что этот злой и глупый гигант рухнет…
Так скоро, и я позвоню, чтобы рассказать об убийствах в Кро. Готово, но якта это…
Бута[127], я уже отдал поместье детям. Отсюда мы отправимся в
Рим, или Париж в Висбаден…»
Купленный в Кракове многоквартирный дом должен был только освободиться.
в июле, а комната для библиотеки и коллекций в соседнем здании едва ли находится в
Сентябрь 1896 года должен был быть готов…
После долгого путешествия за границу (Ницца, Рим, Неаполь, Висбаден),
проведя лето уже не в Станькове, а в Судденбахе, бабушка с дедушкой вернулись.
в Краков в октябре 1895 года, чтобы прикрыть вновь приобретенный дворец на улице.
Здание расположено на улице Вольска, вместе с соседним домом и красивым садом в задней части дома.
Новое помещение было обустроено, часть здания была запланирована на
сбор урожая и жилые помещения, распределение коллекций заняло много времени.
и отравило их обоих. Красивые ворота с улицы Вольской подарил дедушка с гербом.
Хаттен-Чапски и надпись:
MONUMENTIS PATRIAE — NAUFRAGIO EREPTIS[128] *
* *
В конце ноября мой дед заболел тифом и лежал там два месяца. Статус
был достаточно серьезен, чтобы отец Братковский, иезуит, был громким в те годы.
проповедник из Кракова, у него был пациент, который был болен до смерти. Этот тиф, который
он был за несколько месяцев до смерти деда, вспоминает бабушку в ней.
дневник, который начался только после его смерти.
«Non amittuntur, sed praemittuntur[129] — Senique» —
первую страницу черной тетради, а затем: «Heureux qui savent vivre avec».
лесные муравьи! C’est souvent le meilleur moyen de remplir ses devoirs ses envers les
Животные[130] — Озанам».
«Во время сыпного тифа», — читаем мы, — вся его юность стояла перед ним.
твоими глазами: Севастополь и этот незабываемый период, так полон волнений, больницы
тиф, кладбища, рвы, затопленные нефиксированной известью, тепло,
эпидемии. Бог защищал его повсюду. Потом он упомянул моего отца,
его мать, его сестры, так от всего сердца, что ему повезло, что он вошел в такую


moja rodziny… Wуwczas o. Bratkowski przyjechał z Najświętszym
Sakramentem o 7 rano. Jerzy był wtedy z nami…”
Dopiero w lutym dziadek stanął na nogi.
„… Ile radosnych chwil w okresie rekonwalescencji; po moim tyfusie –
mуwił – zachowałem same dobre wspomnienia”, a przecie cierpiał wtedy na
okropną fluksję[131], co wpłynęło na podwyższenie temperatury…
I jeszcze jedno, niezatarte dla babci wspomnienie tej długiej choroby.
Najlepsza pani Adamowa przyjeżdżała, rozpytując o stan chorego. Pewnego
dnia odwiedziła go na piętrze i, przemawiając mu do rozsądku, uklękła u jego
łуżka, prosząc, by przyjął na noc siostrę pielęgniarkę – lękała się, by babci sił
starczyło. Zgodził się i tegoż wieczoru pani Adamowa przysłała młodą i miłą
siostrzyczkę w czarnym welonie, dołączając też mały rondelek i lampkę
spirytusową (babcia odtąd używała jej stale). Ale siostrzyczka pozostała tylko
jedną noc, dziadek nie upodobał jej sobie; „nietoperz” – powiedział. Chciał
mieć tylko żonę koło siebie i służącego Władysława, bo ten zawsze umiał mu
dogodzić. Dziadek był cierpliwy i łatwy w pielęgnowaniu, tyle że wymyślał
lekarzom (il malmenait les mйdecins), ale przepraszał za wszystko, a także za
niedospane z jego winy noce.
Pani Adamowa była tą Kasią Branicką, o ktуrej, szesnastoletniej, pisał
Zygmunt Krasiński, że „śliczna, dowcipna, pełna ruchu i życia… istny
chochlik, wylęgły na kwiatach i sypiący kwiaty, iskry, bańki tęczowe
wkoło…”.
O kilka lat tylko starsza od naszej babki, owdowiała już w 1872 roku,
pierwsza pani Krakowa i głowa licznej rodziny, poczuwała się do opieki nad
wszystkimi osiadłymi w Krakowie, nie tylko krewnymi, ale też znajomymi.
Św. Kingę przedstawił Matejko pod postacią już starej pani Adamowej.
I jeszcze jedno drogie dla babci wspomnienie: było to po przyjęciu
Ostatnich Sakramentуw z rąk ojca Bratkowskiego, chyba nazajutrz. „Jerzy siedział przy łуżku ojca, miał wyjeżdżać, niespokojny o Jużę, tak cierpiącą.
Emeryk był słaby, blady… raptem powiedział, że o. Bratkowski zapewnił go,
że dusze dobrej woli nie zginą… że przyjęte Sakramenty i słowa Ojca były
mu pociechą… Zrozumiałam, że to o mnie mуwił…”
Wiosną 1895 urodziła się w Stańkowie pierwsza cуrka stryjostwa
Karolуw, na pamiątkę prababki Obuchowiczуwny ochrzczona imieniem
Fabianna, zwana Fabcią, Fabianką, wreszcie Janką. W roku następnym druga
– Elżbieta, Ziuńka. A w Pradze tego 1896 roku urodził się naszym rodzicom
upragniony syn. Dziecko urodziło się „w czepku”, co uchodziło za dobry
omen. Został ochrzczony imionami Jуzef Maria Emeryk Franciszek Ignacy.
Dziadek nie mуgł jeszcze jechać na chrzest tego pierwszego wnuka.
*
* *
Lato 1896 mieli Emerykowie Czapscy spędzić w Krakowie, aby
przyśpieszyć prace przebudowy domu, a lato było wyjątkowo upalne.
Dziadek był mizerny, schudł, ale pozostał czynny, wszystkim się
interesujący, towarzyski. Jeszcze przed tyfusem wyznał ktуregoś dnia żonie:
„Nie mogę się pogodzić z myślą, że jestem starcem” (Je ne puis me faire а
l’idйe que je suis un vieillard!).
Pod wieczуr, ktуregoś upalnego dnia, na powrotnej drodze z Ogrodu
Jordana, zaszli Dziadkowie na Rynek. „Spуjrz, jaka piękna ta wieża!…” –
zauważył dziadunio. Chodziło, prawdopodobnie, o wieżę kościoła
Mariackiego, w chwili kiedy promienie zachodzącego słońca złocą koronę u
jej szczytu, a cień ogarnia już Rynek i pobliskie ulice, podkreślając
wyniosłość budowy.
Była to ostatnia przechadzka dziadka po Rynku krakowskim.

моя семья… За это время отец Братковский пришел с Блаженным.
Таинство в 7 утра. Джордж тогда был с нами…»
Только в феврале дедушка встал на ноги.
„… Сколько счастливых моментов во время моего выздоровления; после моего сыпного тифа —
Он сказал: «У меня были только хорошие воспоминания», и он страдал от того.
…ужасный поток[131], который увеличил температуру…
И еще одно, неизгладимое воспоминание об этой долгой болезни для бабушки.
Лучшая миссис Адамова пришла спросить о состоянии пациента. Некоторый .
в тот день, когда она навещала его наверху и, обращаясь к его разуму, встала на колени у его
кровать, попросив его взять сестру медсестры на ночь…
Хватит. Он согласился, и в тот вечер миссис Адамова прислала молодого и милого…
младшая сестра в черной вуали, включая маленькую карусель и лампу.
дух (с тех пор бабушка постоянно им пользуется). Но единственное, что осталось от твоей сестры.
Однажды ночью она не понравилась моему дедушке; «летучая мышь», — сказал он. Он хотел
чтобы вокруг него была только жена и слуга Владислав, потому что он всегда знал.
…чтобы наверстать упущенное. Дедушка был терпелив и легок в уходе, только то, что он придумал.
врачам (il malmenait les médecins), но он извинился за все, а также за то.
ночи, которые были его виной.
Госпожа Адамова была той самой Касьей Браницкой, о которой, шестнадцатилетней, он писал.
Зигмунт Красиньский, что «красивый, остроумный, полный движения и жизни… настоящий .
гоблин, люки на цветах и цветущие цветы, искры, радужные пузыри
вокруг…»
Всего на несколько лет старше нашей бабушки, она овдовела в 1872 году,
первая леди Кракова и глава многодетной семьи, чувствовала себя обязанной заботиться о
всех тех, кто поселился в Кракове, не только родственников, но и друзей.
Святая Кинга была представлена Матейко в образе уже старой госпожи Адамовой.
И еще одно воспоминание, дорогое бабушке: это было после вечеринки…
Последние таинства из рук отца Братковского, вероятно, на следующий день. «Джордж
он сидел у кровати отца, он должен был уйти, беспокоясь о Юже, так страдает.
Старик был слабым, бледным… …и вдруг он сказал, что отец Братковский заверил его,
…что души доброй воли не погибнут… …что таинства и слова Отца были приняты…
…и они успокоят его… Я понял, что это то, что он сказал обо мне…»
Весной 1895 г. в Станькове родилась первая дочь дяди.
Каролув, в память о своей прабабушке Обуховичёвне, крещённой её именем.
Фабианна, по имени Фабианна, Фабианка, наконец-то Янка. В следующем году, второй
— Элизабет, сестра. А в Праге в 1896 году родились наши родители.
сына, которого ты хочешь. Ребенок родился «в шапке», что считалось хорошим.
предзнаменование. Он был крещен под именем Юзеф Мария Эмерик Францишек Игнатий.
Дедушка еще не мог пойти на крещение этого первого внука.
*
* *
Лето 1896 года чапские пенсионеры должны были провести в Кракове, чтобы
чтобы ускорить реконструкцию дома, а лето было исключительно жарким.
Дедушка был несчастен, он похудел, но он остался активным, все были
интересный, социальный. Еще до сыпного тифа он однажды признался своей жене:
«Я не могу смириться с мыслью, что я старик.» (Je ne puis me faire а)
l’idйe que je suis un vieillard!)…
Вечером, в один жаркий день, на обратном пути из Сада…
Джордана, бабушка с дедушкой пошли на рынок. «Посмотрите, как красива эта башня…» –
он заметил дедушку. Наверное, это было из-за церковной башни
Святой Марии, в момент, когда лучи заходящего солнца позолотают корону u
его вершина, а тень уже охватывает Рыночную площадь и близлежащие улицы, подчеркивая
надменность строительства.
Это была последняя прогулка моего деда по Краковскому рынку.


Cieszył się piękną akacją własnego ogrodu i bujnością kasztana.
„Wszystko – notuje babcia – było w nim spokojem, uciszeniem,
zadowoleniem, cierpliwością”.
Przezwyciężenie tyfusu zdawało się rękojmią na przyszłość, żaden doktуr
jej nie ostrzegł, nie zalecił kuracji, nie wspomniał o fluksji – była więc
spokojna. Razem udali się tego ostatniego lata do Śledziejowic Niedzielskich,
chodziło o nabycie jakiegoś upragnionego dukata do kolekcji. Skończyło się
na wymianie monety na obraz.
Il a le ducat – le Matejko s’en va![132] Po czym nastąpiła nowa fluksja. Profesor Cybulski, dentysta, usunął
pacjentowi drobny ułamek korzenia, przyczynę infekcji. Dziadkowie wracali
Plantami, odpoczywając na ławce przy Collegium Novum, dzieci bawiły się
wokoło. Dziadunio był dobrej myśli. Nazajutrz odwiedził go Zygmunt
Pusłowski, sam kolekcjoner, aby obejrzeć zbiory monet, potem Konstanty
Popiel, Janczewski i Ludwik Michałowski. Dziadek skarżył się na osłabienie,
wieczorem poczuł dreszcze i położył się do łуżka, z wysoką gorączką, bуlem
gardła i języka. Doktorzy: Kwaśnicki, Gluziński, profesor Rydygier
stwierdzili zakażenie krwi. Lekarstwa i bańki nie pomogły, przełykał
z trudem. Ojciec Morawski, jezuita, założyciel Chyrowa, dysponował go raz
jeszcze na śmierć.
„Dwa razy widziałam go umierającego – czytamy w zeszyciku. – Raz
jeden spojrzał na mnie, wielka trwoga malowała się na jego twarzy – widzę
jego oczy! To mija, nic nie mуwi, zdaje się spać”.
Nelo Pusłowski, syn Zygmunta, wysyła babcię na spoczynek, będzie
czuwał przy chorym. Na słowa: Au revoir bientфt…[133] odpowiada chory
wyraźnie: Oui, dans un autre monde… (tak jest, na tamtym świecie…).
Jeszcze jeden, dwa dni bez zmian znaczniejszych, chorego znoszą na materacu do dużego salonu na parterze, gdzie jest chłodniej, leży na zielonej
kanapie, pomiędzy dwiema kolumnami. Oddech staje się nierуwny,
chrypliwy, domownicy się schodzą, klękają.
„Stałam po prawej stronie zielonej kanapy, na ktуrej leżał – pisze babcia
– jego ręka ujęła moją i podniosła do ust – ostatni jego gest, wsunęłam lewą
rękę pod jego rozpaloną poduszkę, pod jego drogą głowę, jeszcze jakiś czas
oddychał spokojnie, coraz rzadziej, wreszcie bez lęku, bez walki, bez krzyku
ani westchnienia, bez żadnego poruszenia oddech się zatrzymał. Zasnął na
wieki. Zamknęłam mu oczy, jego piękne oczy, ktуre mnie zawsze
poznawały. Była to noc z 22 na 23 lipca godz. pуł do drugiej. Złamana
poszłam na gуrę do naszej sypialni, sama na resztę życia, ale błogosławiąc
Boga, że mu oszczędził wielkich cierpień, ktуrych się zawsze obawiał.
Nieraz mi mуwił: nie umiera się bez wielkich cierpień, ale zawsze też prosił
Boga, by go uchronił przed nagłą śmiercią… W ciągu tej choroby, tak
krуtkiej, dwukrotnie zauważyłam, że składał ręce do modlitwy, ale już bez
słowa…”
Dalsze notatki to jeszcze cofanie się wstecz, żal piekący, że nie przeczuła
zbliżającego się końca. „Ktуregoś dnia powiedział: »Jestem już tylko grobem
pobielanym«… Ale tylekrotnie od dnia naszego małżeństwa mуwił mi
o śmierci, że nie brałam tego na serio, a zresztą życie, projekty przeważały.
Wszystko tak go interesowało. Jeszcze w lipcu wybrał się do Nowego Sącza
z o. Załęskim, dla obejrzenia jakiejś biblioteki i przywiуzł mi stamtąd
koronkę wykonaną w klasztorze klarysek, ostatni dar tego, ktуry mnie całe
życie obdarzał… 23 lipca wybuchła burza z piorunami, lunął deszcz, leżał
jeszcze na zielonej kanapie, na ktуrej go złożono, na twarzy pojawiły się
czarne plamy, w piątek złożono go do trumny, a w sobotę 25 do grobu na
cmentarzu Rakowickim – nabożeństwo odbyło się u św. Barbary”.
Porządkując papiery po zmarłym, znalazła Emerykowa Czapska na

Он наслаждался прекрасной акацией собственного сада и изобилием каштана.
«Все», — замечает бабушка, — было спокойно, тихо в нем.
с удовлетворением, с терпением».
Преодоление сыпного тифа казалось гарантией на будущее, никакой доктрины…
он не предупредил ее, не порекомендовал лекарство, не упомянул о потоках…
Спокойствие. Прошлым летом они вместе отправились в Следзеёвице Недзельское,
речь шла о приобретении какого-нибудь вожделенного дуката для коллекции. Все кончено.
чтобы обменять монету на картину.
Il a le ducat — le Matejko’s’en va!
Потом был новый поток. Профессор Чибульский, стоматолог, удалил
пациент — крошечная доля корня, причина инфекции. Дедушки и бабушки возвращались
Дети, отдыхавшие на скамейке запасных в Коллегии Новум, играли
вокруг. Дедушка был хорош. На следующий день его посетил Зигмунд.
Пусловский, сам коллекционер, чтобы посмотреть коллекцию монет, затем Константин.
Попель, Янчевский и Людвик Михаловский. Дедушка жаловался на слабость,
вечером он почувствовал озноб и лег спать, с высокой температурой и сильной болью.
горло и язык. Доктора: Квасницкий, Глузинский, Профессор Рыдыгир
они нашли инфекцию крови. Наркотики и пузырьки не помогли, он проглотил
с трудом. Отец Моравии, иезуит, основатель Хирова, однажды
…всё равно умрёт.
«Дважды я видел, как он умирает,» читает тетрадь. — Однажды
один посмотрел на меня, на его лице был нарисован страх — я вижу…
его глаза! Проходит мимо, кажется, ничто не спит.
Нело Пусловский, сын Сигизмунда, посылает бабушку спать.
он присматривал за пациентом. На слово: Au revoir bientft…[133] отвечает пациенту.
Ясно: Oui, dans un autre monde… (верно, в этом мире…).
Еще один или два дня без каких-либо серьезных изменений, они будут терпеть пациента на
матрас для большой гостиной на первом этаже, где прохладнее, лежит на зелени
диван, между двумя колоннами. Дыхание застаивается,
хриплые, домовладельцы встают на колени.
«Я стояла справа от зеленого дивана, на котором он лежал», — пишет бабушка.
— его рука схватила мою руку и подняла ее в рот — его последний жест, я просунула левую.
руку под горящей подушкой, под дорогой головой, еще некоторое время.
он дышал спокойно, все реже и реже, наконец, без страха, без борьбы, без криков.
или вздыхает, без движения, дыхание останавливается. Он заснул
столетия. Я закрыл его глаза, его прекрасные глаза, которые у меня всегда есть
они встречались. Это было ночью 22 и 23 июля в два часа. Сломанный .
Я поднялся в нашу спальню, один на всю оставшуюся жизнь, но, благословляю.
Господь, что он избавил его от великих страданий, которых он всегда боялся.
Он часто говорил мне: «Ты не умираешь без больших страданий, но он всегда спрашивал меня.
…Богу, чтобы спасти его от внезапной смерти… Во время этой болезни, да.
вскоре я дважды заметил, что он складывал руки, чтобы помолиться, но без…
слова…»
Дальнейшие заметки — это шаг назад, жаль слышать, что она не почувствовала…
приближающегося конца. «Однажды он сказал: «Я просто могила
«белые»… Но столько раз со дня нашего брака он говорил мне.
о смерти, о том, что я не воспринимал ее всерьез, и о жизни, о проектах, которые преобладали.
Он был так заинтересован во всем. Он учился в Новом Сонче в июле.
с отцом Заленским, чтобы посмотреть библиотеку, и он привез меня оттуда.
кружево, сделанное в монастыре Бедных Кларов, последний подарок того, у кого есть все я.
…жизнь дана… 23 июля разразилась гроза, пролился дождь, он лежал.
все еще на зеленом диване, который его надел, появилось лицо.
черные пятна, в пятницу его положили в гроб, а в субботу 25-го — в могилу.
Кладбище Раковицки — служба проходила у святой Варвары».
Сортируя бумаги после смерти, она нашла Эмерикову Чапскую на


ostatniej stronie broszury, dotyczącej buntu ludności w Krożach, notatkę:
„Krakуw 1896 17.VII. karta z dziejуw rusyfikacji i tolerancji
prawosławia, warto by po angielsku przetłumaczyć”.
„Ostatnia lektura, ostatnie słowo jego ręki – 17-go czytał, pracował, a 23-
go, o świcie tego dnia, było jeszcze ciemno, nie stało go” (Il n’йtait plus).
Non amittuntur, sed praemittuntur.
„W ciągu tej ostatniej choroby, tak krуtkiej, bałam się go przestraszyć,
wzruszyć, zaniepokoić, nie traciłam do końca nadziei… Nie sposуb uwierzyć,
że mogę go stracić. Ta cisza uroczysta… Ta nieruchomość… a dopiero potem
ten żal gorzki; gdybym była sprуbowała, mуwiła, spytała – nie śmiałam! Tyle
bym była chciała powiedzieć… podziękować – to wszystko nie zostało
powiedziane!”
Kilka dni przed ostatnią chorobą odwiedził dziadka Grzegorz Stroganoff,
kolega z Moskiewskiego Uniwersytetu, przy butelce węgrzyna wspominali
wesoło młode lata…
Stałym gościem na Wolskiej był Władysław Bartynowski, numizmatyk
i archeolog krakowski, wieloletni redaktor kwartalnika „Wiadomości
Numizmatyczno-Archeologiczne”. Bartynowski zdołał zebrać cenny zbiуr
rycin, kilka tysięcy miedziorytуw, litografii i drzeworytуw. Wszystko, co
było potrzebne do skompletowania zbiorуw Emeryka Czapskiego, dał
wybrać ze swego zbioru, a katalog rycin ofiarował do muzeum Czapskich.
Wiosną 1894 roku, kiedy dziadek był omal codziennym gościem Pod
Baranami, Andrzej Potocki powierzył Bartynowskiemu uporządkowanie
domowego zbioru monet i skompletowanie kolekcji. Tę pracę prowadził
Bartynowski przez długie lata. Po śmierci Emeryka Czapskiego wspierał
wdowę radą i pomocą, pomуgł w przygotowaniu piątego tomu katalogu
numizmatycznego, a wzajemna przyjaźń i szacunek naszej babki i uczynnego miłośnika krakowskich starożytności przetrwały do końca życia obojga.
Jesień 1896 roku, po krуtkim pobycie w Stańkowie, gdzie dojechała pani
Cziczerin, spędziła babcia w Krakowie z siostrą. Rodzice nasi przyjechali
jednocześnie, by oddać Poldzię, najstarszą cуrkę, do zakładu siуstr
urszulanek, gdzie miała być przygotowana do pierwszej spowiedzi. W Dzień
Zaduszny odbyło się nabożeństwo u św. Barbary za spokуj duszy dziadunia
i złożenie wieńca na jego grobie. Odwiedzali babcię Zymunt Pusłowski,
Zdzisław Morawski, Tadeusz Stryjeński – architekt i radca miasta Krakowa,
Stefan Lubomirski, Ludwik Michałowski.
„Spotkania z nimi są mi bardzo uciążliwe… – notowała babcia. – Prace
w muzeum postępują, ale nic nie jest jeszcze gotowe, bolesne wrażenie…
Wszyscy okazują mi tyle sympatii. He being dead yet speaketh[134]. Jest
wszędzie. Wczoraj byli Dominikowie Radziwiłłowie i Michał Radziwiłł
(Nieborуw). 4 listopad, pierwszy zimny dzień, płatki śniegu…”
Ogarniały babcię wspomnienia roku ubiegłego, kiedy mąż wychodził na
miasto, mimo zimnych mgieł, patrzyła za nim w świetle latarni, źle wyglądał
i tyle miał kłopotуw i umęczenia z instalacją zbiorуw. 5 listopada miałby
sześćdziesiąt osiem lat. Nabożeństwo żałobne u kapucynуw.
Siostrę Bichon dziwił nieco smutek owdowiałej siostry, nie lubiła
szwagra, znała jego trudny charakter, przekorę, brak taktu, nieopanowane
wybuchy gniewu. Nie rozumiała jego dążeń i nie dzieliła zainteresowań.
Zdawało się jej, że Liza odżyje wyzwolona – ale stało się inaczej. Zmarły
wypełniał całe jej życie, serce, myśli.
„Dużo czasu minie – pisała pani Cziczerin do siostry Nicolay – nim Liza
będzie zdolna korzystać z wolności, rzeczy dla niej całkiem nowej. Emeryk
przekazał, prawdopodobnie, testamentarnie swoje zbiory i całe muzeum
miastu. Liza nie zejdzie z tej drogi; dziś krytyka męża zdałaby się jej

последняя страница брошюры о восстании народа в Кросно, записка:
«Краков 1896 17.VII. карта из истории русификации и толерантности
Православие, его стоило бы перевести на английский.»
«Последнее чтение, последнее слово руки его — 17 он читал, работал и 23 —
В тот день на рассвете было еще темно, его там не было» (Il n’йtait plus).
Non amittuntur, sed praemittuntur.
«Во время этой последней болезни, такой короткой, я боялся напугать его.
…переезжать, волноваться, поддерживать мои надежды… Не могу поверить,
что я могу потерять его. Эта торжественная тишина… Эта собственность… …и только тогда
эта скорбь горька; если бы я попытался, говорил, спрашивал — я бы не посмел! Это…
Я хотел бы сказать… Спасибо. Все пропало.
сказал!»
За несколько дней до своей последней болезни его дедушку посетил Гжегож Строганов,
коллегу из Московского университета, за бутылкой угля, которую они вспомнили.
…счастливый юный возраст…
Постоянным гостем на Вольской улице был нумизмат Владислав Бартыновский.
и краковский археолог, многолетний редактор ежеквартального журнала «Wiadomości».
Нумизматико-археологический». Бартыновскому удалось собрать ценную коллекцию.
Гравюры, несколько тысяч медных гравюр, литографий и гравюр на дереве. Всё это
было необходимо, чтобы закончить коллекцию Эмерики Чапски, дала
на выбор из его коллекции, а также каталога гравюр, подаренных им Музею Чапского.
Весной 1894 года, когда дедушка был почти ежедневным гостем в «Боде».
Баранами, Анджей Потоцкий доверил Бартыновскому уборку…
Домашняя коллекция монет и завершение коллекции. Эта работа была проведена
Бартыновски много лет. После смерти Эмерики Чапски он поддерживал
вдова с консультациями и помощью, помогла подготовить пятый том каталога
нумизматической, и взаимная дружба и уважение нашей бабушки, и полезные
Любители краковских древностей дожили до конца своей жизни.
Осенью 1896 года, после короткого пребывания в Станькове, куда Вы приехали.
Чичерин, она провела свою бабушку в Кракове с сестрой. Наши родители пришли
в то же время, отдать Поле, старшей дочери, сестринское растение.
где она должна была быть готова к своей первой исповеди. В день
В День всех душ в Св. Барбаре прошла служба для тихой души деда.
и возложил венок на его могилу. Они навещали бабушку Зимунта Пусловского,
Здзислав Моравский, Тадеуш Стрыйеньский — архитектор и городской советник Кракова,
Стефан Любомирский, Людвик Михаловский.
«Встречи с ними очень обременительны для меня… — моя бабушка заметила. — Works
…но пока ничего не готово, болезненное впечатление…
Все проявляют ко мне такое сочувствие. Он мертв, но говорит [134]. Это.
повсюду. Вчера были Доминик Радзивилс и Михал Радзивилл.
(Насмехается). 4 ноября, первый холодный день, снежинки…»
Моя бабушка вспомнила прошлый год, когда ее муж уезжал.
город, несмотря на холодный туман, посмотрел за ним в свете маяка, плохо выглядел…
и у него было столько проблем и усталости с установкой коллекции. 5 ноября он бы
68 лет. Траурная служба с капуцинами.
Сестра Бишон была немного удивлена печалью своей овдовевшей сестры, ей не нравилось…
зять, она знала его трудный характер, его извращенность, его отсутствие такта, его неуправляемый
взрывы гнева. Она не понимала его устремлений и не разделяла его интересов.
Ей казалось, что Лиза оправится от освобождения — но это случилось по-другому. Она умерла.
заполнила всю ее жизнь, сердце, мысли.
«Пройдет много времени, — писала госпожа Чеченин сестре Николаю, — до того, как Лиза
она сможет воспользоваться своей свободой, совершенно новой для нее вещью. Сотрудник скорой помощи
он, наверное, пожертвовал свою коллекцию и весь музей.
в город. Лиза не уйдет с дороги; сегодня критикой ее мужа была бы она.


grzechem, żyje wyłącznie jego wspomnieniem… Tylko co powiedziała mi:
Przechadzałam się z nim w tej alei… Skończone zamierzenia, pragnienia…
Peron, z ktуrego obiecywał sobie tyle radości – nie widzi go! Chodzę wciąż
jak we śnie… Widziałam trumnę… Szłam za pogrzebem, a tak jakby tego nie
było…”
„Mogiła obsadzona kwiatami – donosiła w dalszym ciągu listu ciotka –
pod dużą wierzbą płaczącą, pomnik jeszcze nie ustawiony, cmentarz piękny,
ocieniony dużymi drzewami (sosny i kasztany)… Liza chodzi po domu,
wydaje rozkazy albo siedzi przy biurku męża na parterze”.
Wszystkie meble na Wolskiej były dobrze znane pani Cziczerin z czasуw
petersburskich, a także zielona kanapa, na ktуrej położono dziadka, już
chorego, i na ktуrej skonał.
„Dom jest przestronny – pisała – jasny, jaśniejszy od stańkowskiego, zbyt
ocienionego. Nad bramą wejściową herby Czapskich i napis Monumentis
Patriae naufragio ereptis – z ojczyzny zatoniętej szczątki zachowane.
Wzruszające światło rzucają te słowa na pobudki, ktуre skłoniły Emeryka do
stworzenia tej kolekcji. Biedni Polacy – nieuleczalna to niedola!”
Rodzice nasi składali wizyty tym wszystkim, ktуrzy brali udział
w pogrzebie dziadka. Ojciec podjął się formalności związanych
z przekazaniem miastu muzeum wraz z pałacykiem i sprzedażą rуwnież
miastu sąsiedniego domu mieszkalnego, bo ten jasny dom, w cieniu pięknej
akacji, ktуry miał być ostatnią przystanią dziadkуw, przez niego nabyty,
zaprojektowany, umeblowany, ozdobiony – miał umrzeć z nim razem.
Babcia nie chciała zostać na stałe w Krakowie. Siostry namawiały ją do
połączenia się z nimi w Petersburgu, wymawiała się, tłumacząc, że jest
wieśniaczką, że kocha Suddenbach i Stańkуw, a w Krakowie zachowa
jedynie pied-а-terre[135]. Pani Cziczerin, niestrudzona misjonarka, skłaniała
siostrę do praktyk religijnych (być może przez babcię pod wpływem katolickiego Krakowa zaniedbanych), odwiedzały więc razem zbуr
protestancki, o ile kazania były po niemiecku, wieczorem czytano wspуlnie
Biblię, babcia wybrała Księgę Daniela. Obie panie zwiedzały Krakуw,
począwszy od zbiorуw Muzeum Czartoryskich, przewiezionych ostatnio
z Hфtel Lambert z Paryża do Krakowa, obrazуw Matejki i kościołуw. Pani
Cziczerin wybrała się także na kopiec Kościuszki, słońce zapadało we mgle
od strony Karpat, u stуp lśniąca wstęga Wisły, Krakуw też we mgle, a ponad
miastem wieże Panny Marii. Ciotce podobał się tu klimat, światło
przypominało jej Paryż, doceniła pamiątki historyczne, Bibliotekę
Jagiellońską – „istny klejnot”, oryginalny Rynek, Sukiennice. „Gdyby tylko
nie było tego muzeum – kamienia u szyi! – ubolewała – i jakie koszta! Nawet
Liza zauważyła wczoraj z żalem: »same schody – dziesięć tysięcy guldenуw.
Biedny Emeryk!«”
Ale w czarnym zeszyciku, powierniku najintymniejszym, nie znajdujemy
słowa skargi na trudy ani na koszta instalacji muzealnych. Emerykowa
Czapska spełniała najdokładniej wolę męża, tak jak to czyniła całe życie.
„Jako że pragnie jedynie śmierci – pisała ciotka – nie robi żadnych
planуw na przyszłość”.
Pani Cziczerin oczekiwała niecierpliwie ukochanego syna Jerzego, miał
się tu bowiem spotkać z matką.
W Krakowie poznał Jerzy Cziczerin profesora Mariana Zdziechowskiego.
Już uprzednio zaznajomił go Zdziechowski z literaturą polską, pracą swoją
pod tytułem Oczerki iz psichołogii sławianskogo plemieni[136].
Poznanie Krakowa dopełniło oczarowania tego wielbiciela poezji.
„Poeci polscy – pisał Cziczerin do Mariana Zdziechowskiego – są dla
mnie prawdziwym objawieniem, książkę pana przeczytałem jednym tchem.
Cytaty ze Słowackiego i Krasińskiego są przecudowne (eto do biezumia

…грех, живет только по памяти… Только то, что она мне сказала:
Я шла с ним по тому переулку… Завершенные намерения, желания…
Платформа, которую он пообещал себе столько радости — он его не видит! Я продолжаю идти.
как во сне… Я видел гроб… Я следил за похоронами, и как будто это не так.
был…»
«Могила, посаженная цветами», — продолжала сообщать моя тётя…
под большой плачущей ивой, памятник еще не установлен, красивое кладбище,
затененные большими деревьями (сосны и каштаны)… Лиза ходит по дому,
он отдает приказы или сидит за столом мужа на первом этаже.»
Вся мебель на улице Вольской была хорошо известна госпоже Чичерин со времен
и зеленый диван, на котором был размещен дедушка.
заболел и умер от этого.
«Дом просторный, — писала она, — и светлее, чем у Станковского».
в тени. Над входными воротами герб Чапского и надпись Монументы
Patriae naufragio ereptis — с затонувшей родины сохранились остатки.
Трогательный свет бросает эти слова на мотивы, которые привели Эмерис к тому.
чтобы создать эту коллекцию. Бедные поляки — неизлечимое — несчастье!»
Наши родители навещали всех, кто принимал участие.
на похоронах дедушки. Мой отец взял на себя формальности
с передачей музея городу вместе с дворцом и продажей замка.
в город к соседнему дому, потому что этот светлый дом, в тени прекрасного
который должен был стать последним убежищем его бабушки и дедушки, приобретенным им,
спроектирован, обставлен, украшен — должен был умереть вместе с ним.
Бабушка не хотела оставаться в Кракове навсегда. Сестры призывали ее
чтобы связаться с ними в Санкт-Петербурге, она объявила себя
что он любит Судденбаха и Стенкува, а в Кракове он будет хранить
только пьед-а-терр. Миссис Чечерин, неутомимый миссионер, призывала
сестра по религиозным обрядам (возможно, бабушка под влиянием
Следующие люди посетили католический Краков пренебрегая), поэтому вместе они посетили zb zb zb zb zbier
Протестант, если проповеди были на немецком языке, то вечером их читали вместе.
В Библии, бабушка выбрала Книгу Даниила. Обе дамы навещали Кракева,
начиная с коллекций Чарторысского музея, недавно перевезённых
от Хфтеля Ламберта из Парижа до Кракова, изображения Матейко и церквей. миссис
Чичерин также отправился в Костюшко, солнце падало в тумане.
со стороны Карпат, у шпиля блестящая лента Вислы, Краков также в тумане и над
город башен Девы Марии. Моей тете нравился климат здесь, свет.
напомнила ей о Париже, высоко оценила исторические памятные вещи, библиотеку.
Ягеллоньска — «настоящая жемчужина», оригинальная Рыночная площадь, Тканевый зал. «Если бы только
не было музея — камень на шее! — она пожалела об этом — и какой ценой! Даже
Лиза вчера с сожалением заметила: «только по лестнице — десять тысяч гульденов.
Бедный старик!»
Но в черной тетради, самом интимном доверенном лице, мы не находим
слова жалобы на тяготы и затраты на музейные инсталляции. Выход на пенсию
Капска делала все возможное для мужа, как и всю свою жизнь.
«Так как она только хочет умереть, — писала ее тетя, — она не делает ничего».
планы на будущее».
Миссис Чичерин ждала своего любимого сына Джорджа, у него был
чтобы встретиться с твоей матерью здесь.
Ежи Чичерин встретился в Кракове с профессором Марианом Здзеховским.
Здзеховский уже познакомил его с польской литературой и творчеством.
под титулом Очанки и Собаки славянского племени[136].
Знакомство с Краковым завершило очарование этого любителя поэзии.
«Польские поэты, — писал Чичерин Мариану Здзеховскому, — за то.
Я прочитал твою книгу на одном дыхании.
Цитаты из Словацкого и Красиньского замечательные (eto do biezumia).


czudno), ten gigantyczny Schwung[137], ta moc nieskończoności, ta
wspaniałość obrazуw, melancholia i radość zarazem, nieporуwnane
bogactwo barw, niepodobna zestawić ich z suchutkim Shelleyem,
pedantycznym, jak wszyscy angielscy esteci”[138].
Cziczerin porуwnywał polskich mesjanistуw do poezji fin de siиcle,
zestawiał ich z Zaratustrą Nietzschego.
Wieczorem czytał obu paniom dzieło Alberta Vandala, Napolйon et
Alexandre, i zamierzał pisać o Słowackim jako prekursorze Nietzschego.
„Cziczerin – pisał Zdziechowski po latach, wspominając spotkanie
młodego Rosjanina w Krakowie – szczupły, o twarzy nienormalnie bladej,
robił wrażenie człowieka trawionego chorobą jakąś wewnętrzną, neurastenika
i odludka. Zdaje mi się, że w ciągu 2 czy 3 miesięcy pobytu (w Krakowie)
nikogo poza mną nie poznał, w każdym razie nikogo znać nie chciał”.
Jerzy Cziczerin w owe lata ufał liberalnej inteligencji rosyjskiej
i spodziewał się, że jej wpływy zaważą na polityce.
„Wszak siła moralna musi w końcu wziąć gуrę nad potęgami
materialnymi – pisał do Zdziechowskiego w końcu 1900 roku – i »cisi,
powiedziano w Ewangelii, odziedziczą ziemię«”.
Może w tym przypomnieniu Kazania na Gуrze zabrzmiało echo
biblijnych czytanek matki, tak niechętnie w dzieciństwie wysłuchiwanych?
Czy w pуźniejszych latach Cziczerin sprzeniewierzył się ideałom swojej
młodości i poglądom stryja swego Borysa? Kochał swуj narуd wielką
miłością, czuł się z nim związany na śmierć i życie. Po pierwszym ataku
japońskim na rosyjską flotę (27 I 1904) „Zdawało mi się – wyznawał – że
torpedowce japońskie przeszyły ciało moje… Położenie nasze jest straszne,
straszne… la Russie deviendra un dйsert, le peuple russe wird aussterben
mьssen…[139]”[140] Ale rewolucja wybuchła i Jerzy Cziczerin przystał do niej. Jeśli już
rewolucja, sądził, to niech będzie całkowita, nie połowiczna…
Tamtej zimy 1896, 20 grudnia odwiozła babcia na dworzec kolejowy
siostrę Bichon, w jej krуtkim futerku, zaniepokojona jej brakiem odporności
i petersburskimi mrozami, co ją czekały.
„Jakże brakować mi będzie jej nieustannej sympatii! Oby Bуg ją
uchronił, to cień drobny, powiewny…” Siostry nie miały się już więcej
spotkać.
Panie krakowskie chciały wciągnąć babcię do akcji charytatywnych,
zwiedziła więc z nimi żłobek felicjanek na osiemdziesięcioro dzieci i szkołę
dla czternastu chłopcуw kierowaną przez księdza Zbyszewskiego, rodzaj
małego seminarium – podziwiała te instytucje i ofiarność ich pracownikуw,
ale wspomnienia zmarłego przeważały i odpowiedzialność za muzeum.
W dzień wilii Bożego Narodzenia wspominała, że w roku ubiegłym
z mężem, rekonwalescentem, przełamywali opłatek, przesłany im
z Krasławia.
„Myślą moją jedyną, stałą – Emeryk!”
Prace nad instalacją zbiorуw postępowały. „Nie mamy tu miasta
trwającego, ale przyszłego czekamy (św. Paweł[141]) – cytuje babcia po
polsku. Wszystko przemija, wszystko ginie, poza Twoją chwałą i Twoim
imieniem” – czytamy w zeszyciku o wielojęzycznych notatkach, a dalej po
francusku: „Jakże mnie zastanawia krуtkotrwałość wszystkiego na tym
świecie! Praca, zasługa osobista, dzieła rozumu, plon tylu wysiłkуw… całych
żywotуw, książki Guizota, Tocqueville’a, tak sławne, nie są dziś czytane,
sprzedawane za bezcen! Nic nie trwa!”.
„… whether there be knowledge, it shall vanish away… St. Paul, Cor.”[142] Notując daty kolejnych wydań katalogu numizmatycznego: 1871, 1872,
1880 – imp. а Pbg, Acadйmie des Sciences, oraz czwarte, w Krakowie 1891,

(хихиканье), этот гигантский Швунг [137], эта сила бесконечности, что
величие образов, меланхолия и радость в то же время, несравненные
богатство цветов, в отличие от сухого Шелли,
«педантичный, как все английские поместья»[138].
Чичерин похитил польских мессианцев на стихи финальной стадии,
он сравнил их с «Заратустрой» Ницше.
Вечером он прочитал обеим дамам работы Альберта Вандала, Наполеона и др.
Александр, и он собирался написать о Словацком, как о предшественнике Ницше.
«Чичерин» написал Здзеховски спустя годы, вспоминая встречу…
Молодой русский в Кракове — стройный, с аномально бледным лицом,
он выглядел как человек, переваренный каким-то внутренним заболеванием, неврастенией.
и с дороги. Мне кажется, что в течение 2-3 месяцев моего пребывания (в Кракове)…
Он не знал никого, кроме меня, в любом случае, он не хотел никого знать.
Ежи Чичерин доверял либеральной русской интеллигенции в те годы.
и ожидала, что ее влияние повлияет на политику.
«В конце концов, моральная сила должна, наконец, взять верх над силой.
Материал», — писал он Здзеховскому в конце 1900 года, — и «тишина»,
сказал в Евангелии, что они унаследуют землю».
Возможно, в этом воспоминании о проповеди на Гуре было эхо.
библейских чтений матери, так неохотно слушавшей их в детстве?
В свои последние годы Чечерин неуместно относился к идеалам своего
молодости и взглядов его дяди Бориса? Ему понравился его великий рассказ
любовь, чувствовала связь с ним, со смертью и жизнью. После первой атаки.
Японский для русского флота (27 I 1904) «Мне показалось, — признался он, — что
Японские торпедные лодки пронзили мое тело… Наше положение ужасно,
…ужасный… Russiane deviendra a dæsert, le peuple russe wird aussterben
«mьssen…[139]»[140] Но началась революция, и Ежи Чичерин согласился. Если ты
революция, он думал, что она должна быть полной, а не наполовину…
Той зимой 1896 года, 20 декабря, бабушка отвезла бабушку на вокзал.
Сестра Бишон, в короткой шерсти, беспокоится об отсутствии иммунитета.
и Санкт-Петербургские морозы, которые ее ждали.
«Как я буду скучать по ее постоянной симпатии! Да благословит её Бог
«Спасен, это крошечная, воздушная тень…» Сестры ушли.
встретиться.
Дамы из Кракова хотели привлечь бабушку к благотворительным акциям,
так что она посетила детский сад для восьмидесяти детей и школу вместе с ними.
для четырнадцати мальчиков во главе с отцом Збишевским, вроде как…
Небольшой семинар — она восхищалась этими учреждениями и щедростью их сотрудников,
но воспоминания об умершем преобладали и ответственность за музей.
В день рождественской виллы она вспомнила, что в прошлом году…
со своим мужем, выздоровевшим, они сломали пластину, послали им
из Краслава.
«Они думают о моей единственной константе, ЧП!»
Работы по установке коллекции продолжаются. «У нас здесь нет города.
Настоящее, но будущее, которого мы ждем (Святой Павел[141]) — цитирует бабушка после
Польский. Все проходит, все умирает, кроме твоей славы и твоей
имя» — мы читаем в блокноте с примечаниями на нескольких языках, а затем после
Французский: «Как я озадачен коротким сроком всего этого…
во всём мире! Работа, личные заслуги, труды разума, сбор стольких усилий… .
жизни, книги Гизо, Токвиля, столь знаменитого, сегодня не читаются,
продано за бесценок! Ничто не длится!»
„… …будет ли знание, оно исчезнет… Святой Павел, Кор».
Отмечая даты последующих изданий нумизматического каталога: 1871, 1872,
1880 — имп. академия наук, и четвертая, в Кракове 1891,


w drukarni Anczyca i S-ki – przepisywała babcia epigraf ostatniego tomu:
Nummi nervus rerum,
Nummi gestorum teste[143].
*
* *
Rodzice nasi spędzali jesień 1896 w Kwassitz na Morawach, Poldzię
babcia zabierała co niedzielę na Wolską.
„Jaka szkoda – oświadczyła dziewięcioletniemu dziecku jedna z zakonnic
– że twoja dobra babcia jako protestantka nie może być zbawiona…”
Ta wiadomość była ciosem dla naszej siostry. Czy być może, że ta dobra
i śliczna babcia miała zostać potępiona i iść do piekła na wieczyste męki? Do
dziś dnia siostra nasza pamięta jeszcze swуj bуl z powodu zagrożenia drogiej
osoby i łzy wylewane tajemnie do poduszki.
W powrotnej drodze rodzice nasi zabrali Poldzię. Opłakawszy zagrożone
zbawienie ukochanej babci, oblała znуw gorzkimi łzami rozstanie z nią.
Babcia została sama ze swoją żałobą. Nie zwierzała się nikomu, nawet
siostrom, i u nikogo nie szukała wspуłczucia. Jedyny jej powiernik, czarny
zeszycik, odsłania bieg jej myśli w świetle nieodłącznej Biblii.
„… albowiem miłość mocna jest jako śmierć – zapisywała po polsku –
twarda jako grуb, zawistna miłość; węgle jej jako węgle ogniste i jako
płomień gwałtowny. Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości ani rzeki
zatopić, choćby kto wszystką majętność domu swego dał za takową miłość,
byłby pewnie wzgardzony” (Pieśń nad pieśniami 8, 6–7).
Na dalszej stronie znajdujemy daty urodzenia i śmierci Długosza,
„śmierci w domu, u stуp Wawelu, gdzie pracował całe życie, dom narożny; pochowany na Skałce”.
Zawsze ta czujność na losy pracownikуw kultury, uczonych, artystуw,
a jednocześnie świadomość nietrwałości wszystkich ludzkich poczynań.
„Im dłuższy wieczуr, tym większy cień” (po niemiecku).
„Gцnnt mir die Ruhe, die ich hiernieder nicht finden kann”. (Dajcie mi
ten Pokуj, ktуrego tu na ziemi znaleźć nie mogę. – Ostatnie słowa cesarzowej
Marii Teresy przed śmiercią).
A potem na tej samej stronie zanotowała rachunki, z ktуrymi babcia źle
sobie radziła, koszty szaf, witryn, zamkуw – w sumie instalacja muzealna
i przerуbka obu domуw: 142 000 (chyba guldenуw?), z czego 10% miało
przypaść architektowi. Co do procentуw, to babcia do starości w nich się nie
wyznawała i zapytała nas kiedyś, już podrosłych, bardzo nieśmiało: Qu’est ce
que c’est au fond que les pourcents?[144], a było to w chwili, kiedy ojciec nasz
przepraszał matkę za jakieś niewypłacone jej w czas procenty od kapitału,
ktуrym zarządzał.
Lato 1897 podzieliła babcia pomiędzy Stańkуw i Przyłuki –
w październiku była z powrotem w Krakowie.
„Prуbuję rozpakowywać skrzynie, ustawiać książki w szafach, ale to
prowizorium, nic nie jest jeszcze ustalone co do przyszłości kolekcji”.
Pod wieczуr dnia Wszystkich Świętych młody przyjaciel dziadkуw, pan
Zygmunt Kowalski, pуźniejszy dyrektor Kasy Oszczędności Stołecznego
Miasta Krakowa – jak miał zwyczaj się podpisywać, zabrał babcię, żeby jej
pokazać iluminację cmentarza Rakowickiego.
„Wracam z cmentarza – notowała – jutro po południu pуjdę tam jeszcze
raz sama, fantastyczne wrażenie, całe morze światła i te wielkie drzewa
w blasku, tłum nieprzeliczony, śpiewy wokуł pomnika 1863 roku,
z odsłoniętą głową ludzie intonowali zwrotki: Boże, coś Polskę… i Z dymem

в типографии Анчика и С-ки — эпиграф последнего тома прописала бабушка:
Нуми-нервная ручка,
Nummi gestorum teste[143].
*
* *
Наши родители провели осенью 1896 года в Квасице, Моравии, Поланге.
Бабушка каждое воскресенье брала его с собой на Вольскую улицу.
«Какая жалость», — сказала одна из монахинь девятилетнему ребенку.
— что твоя добрая бабушка как протестантка не может быть спасена…»
Эта новость была ударом для нашей сестры. Возможно ли, что этот хороший
а красивая бабушка должна была быть проклята и отправиться в ад за вечные мучения? На
сегодня наша сестра до сих пор помнит свою боль из-за опасности дорогостоящего
люди и слезы, тайно вылитые в подушку.
На обратном пути наши родители забрали Пола. Скорбь по находящимся под угрозой исчезновениям
спасение любимой бабушки, она излила горькие слезы на прощание.
Бабушку оставили наедине со своим трауром. Она никому не доверяла, даже…
к своим сестрам, и она не искала сочувствия ни к кому. Ее единственный попечитель, черный.
буклет, раскрывает ход ее мыслей в свете неотделимой Библии.
«…ибо любовь сильна, как смерть, — писала она по-польски —
твердый как ворчун, ревнивая любовь; ее угли как огненные угли и как
сильное пламя. Великие воды не могли погасить ни эту любовь, ни реку…
утонуть, даже если за такую любовь отдать все богатства своего дома,
Он, наверное, был бы презираем» (Песнь Песней 8,6-7).
На следующей странице мы находим даты рождения и смерти Дугоша,
«Смерть дома, в Штуп Вавеле, где он проработал всю жизнь, в угловом доме».
похороненный на Скале».
Всегда эта бдительность к судьбам деятелей культуры, ученых, художников,
и, в то же время, осознание непостоянства всех человеческих поступков.
«Чем дольше вечер, тем больше тень» (по-немецки).
«Чем дольше вечер, тем больше тень.» (Дайте мне
эту комнату, которую я не могу найти здесь, на земле. — Последние слова императрицы
Марии Терезы перед смертью)
А потом на той же странице она записала счета, в которых бабушка ошибалась.
ей удалось, стоимость шкафов, витрин, закрытий — музейная инсталляция в сумме
и обработка обоих домов: 142,000 (гульденов?), из которых 10% имели
упасть к архитектору. Что касается процентов, то бабушка до старости в них не
она призналась и спросила нас однажды, уже повзрослевшая, очень застенчиво: «Qu’est ce».
…и это было, когда наш отец…
он извинялся перед своей матерью за любой процент капитала, который не был своевременно оплачен,
что ему удалось.
Лето 1897 года разделила бабушка между Станьковом и Пшилуками —
в октябре она вернулась в Краков.
«Я пытаюсь распаковывать сундуки, класть книги в шкафы, но это
предварительное, еще ничего не определено относительно будущего коллекции».
Вечером в День всех святых, молодой друг бабушки с дедушкой», господин.
Зигмунт Ковальский, позднее директор Сберегательного банка капитала
Города Кракова — как он подписывал, он приводил к ней свою бабушку.
показать подсветку кладбища Раковицки.
«Я возвращаюсь с кладбища, — сказала она, — завтра днем я пойду туда.
когда-то в одиночестве, фантастическое впечатление, целое море света и эти большие деревья…
В свете, толпа была бесчисленной, поющей вокруг памятника 1863 года,
с обнаженными головами, люди скандировали фразы: Боже, что-то польское… и с дымом…


pożarуw, Kowalski też śpiewał, bliski łez, a ja myślałam o całej przeszłości,
o roku 1863 w Wilnie, gdzie słyszałam te same pieśni i co Emeryk o tym
mуwił. Kto by mi wtedy powiedział, że będę tu w Krakowie, przy jego
grobie, wdowa samotna, i słyszeć będę te same pieśni… Snem jest życie,
szczęściem, że tak krуtkie… Błogosławieni ci, co spoczywają w Bogu. Pax
vobis”.
W kilka dni po Zaduszkach nadeszły z dalekiego Pokrowska wieści
o chorobie siostry Bichon: zapalenie płuc. Telegraficzne kartki od cуrki
chorej, Zofii Cziczerin, donosiły o chorobie, zabiegach lekarzy
sprowadzonych z Tambowa, nadziejach i niepokojach, o osłabieniu serca…
Wiadomość zgonu zbiegła się z depeszą starszego syna, Karola, że jedzie na
pogrzeb do Tambowa. W zeszyciku czytamy:
„Perdu ma chиre soeur Bichon – 13/25 Nov. jeudi soir а Pokrowsk,
enterrйe а Tamboff”[145].
„Thy will be done!”
„Chcę, żebyś wiedziała, że jest tu wszędzie – pisała babcia do pozostałej
siostry – nasze spokojne wieczory, jej łagodna obecność, jej sympatia, jej
słowa wiary… Tak, opłakiwanie jej to egoizm. Wiemy, że jest tam, gdzie już
żaden bуl jej nie dosięgnie – co za ogromna pociecha!”
Ale te ostatnie lata XIX wieku, lata żałoby dla babci naszej, były też
latami urodzin: czworo dzieci w Stańkowie, dwуch wnukуw w Pradze,
wreszcie ostatnie dziecko naszego pokolenia i jedyne XX wieku, nasza
najmłodsza siostra Rуża.
Po śmierci siostry babcia korespondowała z jej bratową, kochaną
i cenioną przez całą rodzinę Alexandrine, żoną Borysa Cziczerina.
„Przez nasze najdroższe wspomnienia, przyzwyczajenia, poglądy, należymy do wieku, ktуry się właśnie skończył – pisała Alexandrine. – Myślę
z wdzięcznością o tych wszystkich, co nam pomogli ten wiek przebyć i co
nas uprzedzili tam, gdzie czas już się nie liczy i nie ma rozstania.
Z wdzięcznością rуwnież myślę o pozostałych, ktуrzy będą nam towarzyszyć
w ostatnim etapie życia. Młodzieży, do ktуrej należy ten nowy wiek, życzę
siły, odwagi, kierunku stałego i zdrowego rozsądku dla spełnienia zadania jej
przeznaczonego. Często się zapytuję, co też oni zobaczą?”
[120] (fr.) wyższe sfery, eleganckie towarzystwo
[121] (fr.) niebieskie pończochy (ironicznie o kobiecie popisującej się uczonością)
[122] (niem.) Panie hrabio, czy nadal jest pan profesorem?
[123] (fr.) Jestem zakochany po uszy.
[124] (fr.) Kto dożyje, zobaczy.
[125] (fr.) bardzo inteligentny mieszczanin mimo tego jego św. Szczepana
[126] cyrkularz – okуlnik
[127] (łac.) kości zostały rzucone
[128] (łac.) z ojczyzny zatonięcia szczątki zachowane
[129] Nie utraceni, ale wyprzedzający.
[130] Szczęśliwi ci, co żyją z umarłymi, to nieraz najlepszy sposуb spełnienia
powinności wobec żywych.
[131] fluksja – ropień na szczęce powstały wskutek zapalenia zębуw
[132] Zdobywa dukat, wymieniony na obraz Matejki.
[133] (fr.) do zobaczenia wkrуtce
[134] Umarłszy jeszcze mуwi (Hbr 11, 4).
[135] (fr.) mieszkanie zajmowane tylko okazjonalnie
[136] M. Ursin, Petersburg 1887. – To samo w języku polskim pt. Mesjaniści
i słowianofile, Krakуw 1888.
[137] (niem.) zapał [138] B. Białokozowicz, Listy G. Cziczerina do M. Zdziechowskiego, „Slavia
Orientalis”, R. XIV, nr 1, Warszawa 1965.
[139] (fr., niem.) Rosja stanie się pustynią, lud rosyjski będzie musiał wymrzeć.
[140] Cytaty z pracy Mariana Zdziechowskiego W obliczu końca, Wilno 1939.
[141] List do Hebrajczykуw 13, 14.
[142] Choćby była wiedza, i ona zaginie – Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13,8.
[143] Moneta nerwem rzeczy. Moneta świadkiem czynуw.
[144] (fr.) Co to w gruncie rzeczy są te procenty?
[145] (fr.) Moja droga siostra Bichon zmarła 13/25 listopada, w czwartek wieczorem,
w Pokrowsku; pochowana w Tambowie.

огонь, Ковальски тоже пел, близко к слезам, и я думал обо всем прошлом,
о 1863 году в Вильнюсе, где я слышал те же песни и Эмерик об этом.
Он говорил. Кто бы тогда сказал мне, что я буду здесь, в Кракове, у его
могила, одинокая вдова, и я услышу те же самые песни… Мечта — это жизнь,
…повезло, что он такой короткий… Блаженны те, кто покоится в Боге. Пакс
«Вобис».
Через несколько дней после Дня всех душ из Покровской пришли дальние новости.
о болезни сестры Бишон: пневмония. Телеграфные страницы от Вашей дочери
больной, Софи Чичерин, сообщила о болезни, лечении врачами.
…привезенные из Тамбова, надежды и тревоги, сердечная слабость…
Новость о смерти совпала с телеграммой от старшего сына, Чарльза, о том.
похороны Тамбова. В брошюре, которую мы прочитали:
«Perdu ma chиre soeur Bichon — 13/25 Nov. jeudi soir а Покровск.
enterrйe a Tamboff»[145].
«Да будет воля твоя!»
«Я хочу, чтобы ты знал, что она здесь повсюду…
сестры — наши тихие вечера, ее нежное присутствие, ее любовь, ее
слова веры… Да, оплакивать ее — это эгоистично. Мы знаем, что она там.
никакая боль не может дотянуться до нее — какое большое утешение!»
Но те последние годы 19 века, годы траура по нашей бабушке, также были
Дни рождения: четверо детей в Станькове, двое внуков в Праге,
Наконец, последнее дитя нашего поколения и единственный ребенок 20-го века, наш
Младшая сестра Роуз.
После смерти сестры ее бабушка переписывалась с любимой невесткой.
и почитается всей семьей Александрин, женой Бориса Чечерина.
«Через наши дорогие воспоминания, привычки, взгляды.
мы принадлежим к эпохе, которая только что закончилась», — писала Александрин. — Я думаю.
с благодарностью за всех тех, кто помог нам пережить этот век и то.
они предупреждали нас, где время больше не считается и нет расставания.
С благодарностью, я также думаю о тех, кто будет сопровождать нас.
на последнем этапе жизни. Молодым людям, которым принадлежит эта новая эпоха, я желаю
сила, мужество, направление постоянного и здравого смысла, чтобы выполнить задачу его
умышленно. Я часто спрашиваю себя, что они увидят?»
[120] (фр.) высшие сферы, элегантная компания
[121] (фр.) голубые чулки (по иронии судьбы о женщине, демонстрирующей свою привязанность)
[122] (по-немецки) Граф, вы все еще профессор?
Я влюблена.
[124] (Фр.) Кто бы ни жил, чтобы увидеть.
[125] (фр.) Очень умная буржуазия, несмотря на это, его Святой Стефан.
[126] Цирковой круг
[127] (на латыни) кости были брошены
[128] (на латыни) из останков затонувшей страны сохранились
[129] Не проиграл, а впереди.
[130] Счастье тех, кто живет с мертвыми — иногда лучший способ исполнить
долг перед живыми.
[131] Флюксия — нарыв на челюсти, вызванный зубами.
[132] Он получает дукат, занесенный в картину Матейко.
[133] (Фр.) Увидимся в коробке.
[134] Он умер еще чайкой (Евреям 11:4).
[135] (Фр.) квартира, занимаемая только время от времени…
[136] М. Урсин, Санкт-Петербург, 1887. — То же самое на польском языке, что и мессии.
и славяне, Краку в 1888 году.
[137] (немецкое) рвение
[138] B. Белокозович, Письма Г. Чичерина М. Здзеховскому, «Славия».
Ориенталис», Р. XIV, №1, Варшава 1965.
[139] (Отец, Германия) Россия превратится в пустыню, русский народ должен будет вымернуть.
[140] Цитаты из произведения Мариана Здзеховского «Лицом к концу», Вильнюс, 1939.
[141] Письмо на иврит 13, 14.
[142] Даже если есть знание, оно также будет утеряно — Первое Письмо Святого Павла к Коринфянам 13,8.
[143] Монетные нервы вещей. Монета — свидетельство поступков.
[144] (Фр.) Что это за проценты?
145] (Фр.) Моя дорогая сестра Бишон умерла 13/25 ноября, в четверг вечером,
в Покрове; похоронен в Тамбове


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

002 Europa w rodzinie. Европа в семье.