11 Epizod w Łazarewiczach Эпизод в Лазаревичах

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


Stasia widziano na pogrzebie Morysia w Bobrujsku. Był zdrуw, tyle że
mocno pobity.
„Przeszedłem straszne chwile – donosił krуtko siostrom – dzięki Bogu, że
żyję, więcej pisać nie mogę, może być, że wobec wypadkуw prędko wrуcę
do domu”. W Bobrujsku Staś mieszkał u Wańkowiczуw i chyba dzięki jednej
z siуstr Morysia relacja tej nocy zachowała się w liście siostry Lili do
najstarszej naszej siostry Łubieńskiej, ktуry poniżej streszczam:
„Stało się to w nocy z 18 na 19 maja. Dwa plutony 1 Pułku Ułanуw
zajęły kwatery we wsi Łazarewicze nad Dnieprem, koło starego czy nowego
Bychowa. Na przeciwległym brzegu rzeki stali bolszewicy. Żołnierze
pomęczeni zajęli chatę na skraju wioski i znaleźli tam pianino, zawleczone tu
z ktуregoś zrabowanego dworu i Staś do pуźna grał na tym pianinie. Około
drugiej obudziły ich z pierwszego snu krzyki i strzały. Na tle jaśniejszego
kwadratu okna sterczały lufy skierowane na łуżko, na ktуrym spał Staś
z Heniem, strzały były gęste, nikogo nie trafiały, szły za wysoko, ale też nikt
z chaty nie mуgł się wydostać. Wtem ktoś krzyknął: brosaj bombu[259] –
nastąpił silny wybuch, na szczęście bomba nie wpadła do chaty, a wybuchła
na zewnątrz i wtedy siedmiu bolszewikуw wpadło do chaty, wypchali
naszych z izby, pod ścianę i zaczęli ich bić kolbami. Rostropowicz, uderzony
w głowę, upadł, wtedy mu lufę przystawili do głowy i strzelili, ale kula
ześliznęła się po czaszce. Stasia ratował wzrost, bili go po barkach
i ramionach, omal do głowy nie sięgając. Wtedy Moryś powiedział, żeby
odsunąć chwilę śmierci: dajtie odietsia[260], po czym zapędzili ich znowu do
chaty, rzucili się na broń, mundury, aparat fotograficzny, i na chwilę,
spierając się o tę zdobycz, zapomnieli o swoich jeńcach. Staś na czworakach
wypełzł z chaty i z Heniem, ktуry się ocucił, skoczyli za węgieł. Co robić?
Pamiętali fortel Skrzetuskiego… szuwarami… wpław… rzeką, do następnej
wioski? Ale Henio nie podoła, zbyt słaby… przesunęli się ku stajni…
spłoszone konie zaciągnęły węzły kantarуw, nie sposуb odwiązać, a Henio
broczy krwią. W drugiej stajni konie nie uwiązane… dosiedli bez uzdy,
w bieliźnie… konie ostre, nieujeżdżone – zrozumiały, przeskoczyły płot, dały
się kierować i jak strzały ruszyły w stronę lasu. Kulomiot bolszewicki stał na środku wioskowej ulicy i kiedy bolszewicy zobaczyli dwie uciekające białe
postacie, zaczęli strzelać. W deszczu kul Staś i Henio dopadli lasu, Henio
został tylko lekko ranny w nogę. W następnej wiosce stała nasza piechota,
tam ich ogarnęli. Bolszewicy cofnęli się, biorąc jeńcуw i dwa kulomioty –
już było po bitwie. Ale Staś i Henio na innych koniach wrуcili do wioski – na
środku drogi leżały skatowane zwłoki Morysia. Tam odbył się pogrzeb tej
ostatniej ofiary bolszewikуw z 1 Pułku Ułanуw, w sam dzień rozwiązania
Korpusu. Niemcy nawet nie pozwolili dać salwy nad grobem – Pułk był
w zasadzie rozbrojony”.

 

Стасию видели на похоронах Морисии в Бобруйске. Он был в порядке, за исключением того.
сильно избитый.
«Я пережил ужасное время, — сказал он своим сестрам, — слава Богу, что
Я жив, я больше не могу писать, может быть, перед лицом несчастных случаев, я скоро вернусь.
к дому».
В Бобруйске Стась жила в Ванковичеве и, вероятно, благодаря одной из них.
из рассказа сестры Морисии о той ночи была сохранена в письме сестры Лайлы, адресованном
наша старшая сестра Любеньска, которую я кратко излагаю ниже:
«Это случилось в ночь с 18 на 19 мая. Два взвода 1-го ульянского полка
взял кварталы в деревне Лазаревиче на Днепре, недалеко от старого или нового.
Бичова. На противоположном берегу реки были большевики. Солдаты
замученный взял коттедж на окраине деревни и нашел там пианино, притащил сюда.
из одной ограбленной усадьбы, и Стейз играл на этом пианино до позднего вечера. О сайте
как только они проснулись от первого сна криками и выстрелами. На фоне более яркого
Площадь окна была заполнена бочками, обращенными к кровати, на которой спал Стей.
с Хени, выстрелы были густыми, они ни в кого не попали, они поднялись слишком высоко, но никто
он не мог выбраться из хижины. Потом кто-то закричал: brosaj bomb[259] —
произошел сильный взрыв, к счастью, бомба не упала в хижину, но она взорвалась.
снаружи, а потом семь большевиков упали в хижину, фаршированные
наших из комнаты, к стене, и они начали избивать их прикладами. Ростропович, хит
в его голову, он упал, затем они приставили ствол к его голове и выстрелили в него, но пуля
проскользнул вниз по черепу. Лошади сохранили его рост, они били его по плечам.
и плечи, почти до головы. Тогда Морис сказал
чтобы отложить момент смерти: dajtie odietsia[260], а затем они отвезли их обратно к
хижины, они бросались на пистолеты, униформу, камеры и на некоторое время,
Споря об этой добыче, они забыли о своих пленниках. Оставайся на четвереньках.
выползли из хижины, и вместе с Хени, который вернулся к жизни, они перепрыгнули через угли. Что делать?
Они вспомнили состояние Скржецкого… …броски… …плавать… …по реке, к следующей…
Деревни? Но Хенио не может этого сделать, слишком слабый… …переехали в конюшню…
испуганные лошади потянули за узлы кантары, никак не развязать их, и Хенио
разбита кровью. Во втором конюшне лошади не привязаны… …они добрались до уздечки,
в нижнем белье… острые лошади, не раздавленные — понял, перепрыгнул через забор, дал
и когда выстрелы ушли в лес. Большевистская пуля стояла на
посреди деревенской улицы, и когда большевики увидели двух убегающих белых…
персонажи, они начали снимать. Под дождем пуль Стас и Хенио попали в лес, Хенио.
он был всего лишь слегка ранен в ногу. Наша пехота стояла в соседней деревне,
они их туда достали. Большевики отступили, захватив пленных и две пули —
…уже после битвы. Но Стась и Хенио, на других лошадях, вернулись в деревню —
Посреди дороги был труп Морисии. Были похороны
последней жертвой большевиков 1-го Ланцерского полка, в тот самый день, когда он был распущен.
Корпус. Немцы не разрешили даже залп над могилой — полк был
в основном обезоружен».


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj