09 Mord jekaterynburski Убийства в Екатеринбурге

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


Kto w tym 1918 roku w zagłodzonym Piotrogrodzie,
w zrewolucjonizowanym imperium, pamiętał o losach cara Wszechrosji, z ktуrego imieniem na ustach tysiące i tysiące żołnierzy szło na śmierć? Kto
pamiętał o carskiej rodzinie, o domu Romanowych? Jedynie poszczegуlne
jednostki lub grupy wiernych i masowo emigrujących zwolennikуw caratu
oraz topniejące, rozprzęgające się i załamujące szeregi Białej Armii.
Po abdykacji w marcu 1918 roku car z rodziną był przez pięć miesięcy
więziony w pałacu carskosielskim. W sierpniu tego roku Kiereński, premier
Rady Ministrуw Rządu Tymczasowego, postanowił wywieźć cara z całą
rodziną na Syberię[258], gdyż zachodziła obawa, że jego obecność tak blisko
stolicy może spowodować zamachy lub manifestacje. W Tobolsku
dowiedział się Mikołaj II o przewrocie bolszewickim, o haniebnym dla Rosji
pokoju brzeskim, ale także o tym, że admirał Kołczak tworzy Białą Armię na
Syberii, armię wyzwoleńczą.
W kwietniu 1918 roku została rodzina carska raz jeszcze wysiedlona na
rozkaz Moskwy z Tobolska do Jekaterynburga, bliżej Uralu. Przeznaczono
im dom bogatego inżyniera Ipatiewa, ogrodzony od ulicy wysokim, zbitym
z desek płotem, poza ktуry nikt nie mуgł wyjrzeć z domu ani do niego
wejrzeć. Dozorcуw dobierały władze spośrуd robotnikуw okolicznych
fabryk. Często zmieniani, nie szczędzili więźniom upokorzeń, mając prawo
wchodzić do pokojуw carskich o każdej porze dnia i nocy, i jadać posiłki
wspуlnie z więźniami. Do końca, czyli do wspуlnej śmierci, zostali im wierni
lekarz dworu, doktor Botkin, oraz trzy osoby ze służby: Anna Demidowa,
Trup, Charitonow.
Szła wiosna syberyjska, wybuchająca znienacka zmartwychwstaniem
przyrody. Pękające na Irtyszu lody grzmiały jak salwy armatnie, lud
okoliczny śpieszył nad rzekę, by obejrzeć zwały kry spiętrzonej. Ptaki
wędrowne ciągnęły kluczami.
Widywano niekiedy rodzinę carską, jak siadywała w słońcu na gzymsie
dachu ogrodzonego domu, wieczorami księżniczki śpiewały pieśni nabożne, carewicz chorował, leczyć go, ratować, nie było jak.
Minęła wiosna, nastało lato.
16 lipca komisarz Jakowlew przybył z Moskwy z wyrokiem śmierci dla
carskiej rodziny. W nocy z 17 na 18 lipca kazano więźniom ubrać się, pod
pretekstem przewiezienia ich do jeszcze innego miasta, następnie wszyscy,
w ślad za komisarzem zeszli do izby suterenowej, cesarz niуsł na rękach
chorego syna. Za komisarzem szło dziesięciu uzbrojonych ludzi. Wtedy
Jakowlew oznajmił cesarzowi, że w Moskwie zapadł wyrok śmierci na niego
i jego rodzinę, po czym zastrzelił cara na miejscu. Na ten sygnał wybuchła
strzelanina, kładąc trupem resztę więźniуw. Przed świtem krуtkiej nocy
lipcowej załadowano pośpiesznie jedenaście zwłok na ciężarуwkę
i wywieziono do pobliskiego lasu, gdzie zostały spalone. Wywiad zarządzony
kilka miesięcy pуźniej przez admirała Kołczaka pozwolił odtworzyć warunki
i przebieg mordu. W popiołach leśnej polany znaleziono cyfrę z epoletu
cesarza, perłę z kolczyka carowej i kilka drobnych klejnotуw księżniczek.
Nazajutrz po mordzie jekaterynburskim resztę członkуw domu
Romanowych, więzionych w pobliskim miasteczku Alepajewsk, spotkał ten
sam los, w ich liczbie siostrę carowej, Elżbietę. Zwłoki pomordowanych
wrzucono do szybu nieczynnej kopalni węgla, gdzie zostały następnie
odnalezione i zidentyfikowane.
Rewolucja dokonała swego dzieła. Cesarz Wszechrosji, symbol
samowładztwa, i omal cały dom Romanowych zostali zgładzeni.
Przejęci odmianą świata i własnych losуw, nie oglądaliśmy się wtedy na
wysiedloną na Syberię carską rodzinę. Wielkie księżniczki: Tatiana, Olga,
Maria i Anastazja, nasze rуwieśniczki, stały, jak i my, na progu życia.
Lody na Irtyszu pękały. Armia Kołczaka zbliżała się, niosąc im
wyzwolenie… Ale nie spełniły się nadzieje ich skrzywdzonej młodości, a sprawdziło się proroctwo syberyjskiego chłopa: „Kiedy poznacie mуj kraj –
koniec Wasz będzie bliski”.

 

Который в том 1918 году в голодном Питере,
в революционной империи, он вспомнил судьбу Царя Всея Руси,
с чьим именем на устах умирают тысячи и тысячи солдат? Кто
он вспомнил царскую семью, дом Романовых? Только человек
отдельные лица или группы верующих и массово эмигрирующих последователей царя
и таяние, распространение и разрушение рядов Белой Армии.
После отречения от престола в марте 1918 года, царь и его семья находились в течение пяти месяцев…
заключённый в царский дворец. В августе этого года Киренский, премьер-министр.
Совета министров Временного правительства, решил депортировать Царя вместе со всеми
семья в Сибири[258], потому что был страх, что его присутствие было так близко.
столицы может стать причиной убийств или демонстраций. В Тобольске
Николай II узнал о большевистском перевороте, позоре для России.
Брестского мира, но также и то, что адмирал Колчак формирует Белую армию для того, чтобы
Сибирь, освободительная армия.
В апреле 1918 года царская семья вновь была перемещена в
Заказ Москвы от Тобольска до Екатеринбурга, ближе к Уралу. Он предназначен для .
дом богатого инженера Ипатьева, огороженный от улицы высокий, высокий, высокий…
с досок забора, за исключением того, что никто не мог смотреть из дома или в дом.
Смотрите. Сопровождающие были выбраны властями из числа местных работников.
фабрики. Часто меняясь, они не жалели унижений заключённым, имея право
входить в царские комнаты в любое время дня и ночи и есть еду
включая заключенных. До конца, то есть до своей совместной смерти, они были верны им.
придворный врач, доктор Боткин, и три человека со службы: Анна Демидова,
Мертв, Чаритонов.
Приближался сибирский источник, внезапно извергающийся с воскресением.
природы. Мороженое лопается на Иретее, громясь, как пушечные залпы, люди…
район торопился к реке, чтобы посмотреть на кучу нагроможденного дуба. Птицы
бродячие тянули за ключи.
Иногда видели царскую семью, сидящую на карнизе под солнцем.
крыша огороженного дома, по вечерам принцессы пели благочестивые песни,
царь был болен, лечил его, спасал его, не было никакой возможности.
Весна прошла, наступило лето.
16 июля Комиссар Яковлев приехал из Москвы со смертным приговором по делу
царской семьи. В ночь с 17 на 18 июля заключенным было приказано одеться под
оправдание, чтобы отвезти их в другой город, а потом всех,
следуя за комиссаром в подвальную комнату, император был ниже на руках.
больной сын. За комиссаром было десять вооруженных людей. Тогда
Яковлев сказал императору, что его приговорили к смертной казни в Москве.
и его семью, а потом он выстрелил в царя на месте. По этому сигналу она взорвалась
стреляли, сажали остальных заключенных. До рассвета короткой ночи
Июль поспешно погрузил одиннадцать трупов на беременную женщину.
и отвезли в близлежащий лес, где их сожгли. Интервью заказано
несколько месяцев спустя, адмирал Колчак разрешил восстановить условия.
и ход убийства. В пепле расчистки леса был обнаружен ряд эполетов.
императора, жемчужина из царской сережки и несколько небольших драгоценностей принцесс.
На следующий день после убийства в Екатеринбурге остальные члены дома…
Романовы, заключенные в близлежащем городе Алепаевск, встретились с этим.
сама судьба, в их числе, царская сестра Елизавета. Тела убитых
были брошены в шахту заброшенной угольной шахты, где они затем
найдено и идентифицировано.
Революция сделала свою работу. Император Всея Руси, символ
самоуправления, и почти весь дом Романовских был разрушен.
Охваченные изменениями в мире и нашими собственными судьбами, мы не оглядывались тогда на то.
царская семья, переселенная в Сибирь. Великие принцессы: Татьяна, Ольга,
Мария и Анастасия, наши богатые женщины, стояли, как и мы, на пороге жизни.
Мороженое на Иртыше ломалось. Приближалась армия Колчака, неся их…
…освобождение… Но надежды их неправильной молодости не оправдались,
и пророчество сибирских крестьян сработало: «Когда вы познакомитесь с моей страной…
твой конец будет близок».


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj