08 Załamanie Antka Крах Антека

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


Tymczasem nastąpił wypadek niespodziewany, dla naszej grupy
katastrofalny. Antek ciężko zachorował. Posty i umartwienia zniszczyły
odporność silnego organizmu. Załamał się fizycznie i rуwnocześnie
psychicznie. Jego niezłomna wiara i duch apostolski przeszły w nękające go
zwątpienie i głębokie przygnębienie.
Usiłowaliśmy go odżywiać, ale nie było jak. Antek stracił chęć do życia
i wszelki apetyt. Wtedy ponownie przyszedł nam z pomocą Karol
Jaroszyński, zabrał Antka do swojej willi – pałacu na Wyspie, gdzie chory
pod stałą opieką lekarza miał wrуcić do siebie. Nie było innego wyjścia.
Ale Jaroszyńskiemu już paliło się pod nogami. Śledzony, zagrożony
aresztem, musiał zniknąć natychmiast, porzucając całe swoje mienie
w Piotrogrodzie. Wyjechał z Antkiem – jeszcze chorym – do Kijowa. Karla
najboleśniej przeżyła to rozstanie bezterminowe i bez pożegnania, tę
niepewność jego i naszych losуw.

 

Тем временем, произошел неожиданный несчастный случай, для нашей группы…
катастрофический. Антек серьезно заболел. Уничтоженные постом и мортификацией
сопротивление сильного тела. Он рухнул физически и сгорел.
мысленно. Его нерушимая вера и апостольский дух превратились в изнуряющий
сомнения и глубокая депрессия.
Мы пытались накормить его, но не получилось. Антек потерял желание жить
и любой аппетит. Потом Чарльз снова пришел нам на помощь
Ярошиньский, отвез Антека на свою виллу, дворец на острове, где больной человек
под постоянным наблюдением врача, он должен был вернуться к себе. Другого выхода не было.
Но Ярошинский уже горел под ногами. Отслеживал, угрожал
арестован, он должен был немедленно исчезнуть, оставив все свое имущество…
в Петрограде. Он уехал с Антеком — все еще больным — в Киев. Карл
она пережила это расставание без временных ограничений и не попрощавшись с этим.
неуверенность в его и нашей судьбе.


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj