07 Komisja Likwidacyjna Ликвидационная комиссия

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


Jednocześnie z ogłoszeniem w marcu 1917 roku przez Rząd Tymczasowy
manifestu, przyznającego Polsce, zjednoczonej z trzech rozerwanych części,
pełną niepodległość, została ustanowiona Komisja Likwidacyjna do spraw
Krуlestwa Polskiego, z inicjatywy i pod przewodnictwem Aleksandra
Lednickiego. Komisja ta miała złożone zadanie, bo poza likwidacją dawnych,
między Rosją a Polską, stosunkуw prawno-administracyjnych, poza
sprawami Kościoła katolickiego w Rosji oraz przyszłych granic Polski, były
jeszcze do załatwienia sprawy Polakуw, obywateli rosyjskich,
zmobilizowanych do wojska rosyjskiego, jak rуwnież repatriacji uchodźcуw
z 1915 roku, rewindykacji majętności polskich itp. Komisja Likwidacyjna
została oficjalnie zniesiona po przewrocie bolszewickim, ale działała nadal
pod firmą Rady Ekonomicznej i Rozrachunkowej. Papiery i zaświadczenia
Komisji, następnie Rady, jako instytucji polskiej, zapewniały jeszcze pewne
bezpieczeństwo wobec bolszewickiej Czeka i jej samowoli. Toteż mnуstwo
Polakуw figurowało na liście urzędnikуw wtedy już fikcyjnej instytucji, w ich liczbie spowinowacony z nami Henryk Przewłocki. Henryk odwiedzał
nas, odnosił się z sympatią do Antka i, przypuszczalnie, dzięki swoim
stosunkom zamierzał w odpowiedniej chwili wyciągnąć nas z Rosji
bolszewickiej, korzystając z niemieckich repatriacyjnych pociągуw – co się
też w końcu spełniło.

В то же время, как Временное правительство объявило в марте 1917 года.
манифест, который даровал Польше, объединённой из трёх разорванных частей,
полная независимость, был создан Комитет по ликвидации последствий для
Королевство Польша, по инициативе и под руководством Александра
Ледницки. Перед этим комитетом стояла сложная задача, потому что помимо ликвидации старых,
между Россией и Польшей, административно-правовые отношения, за исключением
Вопросы Католической Церкви в России и будущих границ Польши были
с которыми еще предстоит разобраться полякам, гражданам России,
мобилизация в русскую армию, а также репатриация беженцев.
с 1915 года, реквизиция польской собственности и т.д. Ликвидационная комиссия
был официально отменен после большевистского переворота, но он продолжал работать.
под названием Экономический и очистительный совет. Документы и сертификаты
Комиссия, а затем и Совет, как польское учреждение, все еще обеспечивались определенными
безопасность против большевика Чеки и ее произвола. Итак, множество
В то время поляки были в списке должностных лиц вымышленного учреждения,
в их номере, Генрих Пшевлоцкий, который связан с нами. Генрих был в гостях
нам, он сочувствовал Антеку и, предположительно, благодаря его
он собирался вытащить нас из России в нужное время.
Большевик, пользуется немецкими репатриационными поездами — что случилось?
…и это наконец-то сбылось.


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj