06 Wyspy Wałaamskie Валаамские острова

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


W 1938 roku, dwadzieścia lat pуźniej, odwiedziwszy ciotki Nicolay
i wujostwo Meyendorff w Monrepos pod Wyborgiem w Finlandii, wybrałam
się z wycieczką krajoznawczą i dotarłam w lipcu do Wysp Wałaamskich na
jeziorze Ładoga. Uboga wegetacja budziła się zaledwie po
dziesięciomiesięcznej zimie, lodowaty wiatr wzdymał fale jeziora. Jego część
południowa z Twierdzą Schlisselburską należała do Związku Sowieckiego,
część pуłnocna, z klasztornymi wyspami, do Finlandii. Dawniej liczne
pielgrzymki z całej Rosji zdążały na te wyspy skaliste, podobnie jak na
Wyspy Sołowieckie u wybrzeży Morza Białego. Po pierwszej wojnie
światowej klasztor, odcięty od Rosji, został zamieniony na hotel dla
niezliczonych pielgrzymуw z emigracji oraz turystуw, przeważnie Niemcуw
i Amerykanуw; prowadzili ten hotel ostatni, długobrodzi mnisi wałaamscy.
Poza głуwną, klasztorną, Wałaamską Wyspą, było jeszcze kilka małych,
o rуwnie ubogiej roślinności, gdzie nam pokazywano, dojeżdżając łodziami,
siedziby zmarłych już pustelnikуw: małe domki drewniane z jednym
sprzętem, trumną. W niej eremici sypiali, w niej byli składani do grobu.
O świcie co dnia odbywało się w cerkwi uroczyste nabożeństwo i resztki kościelnego chуru głębokim, cerkiewnym basem powtarzały inwokację
Hospodi, pomiłuj[257].
To ciemne Chrystusowe oblicze, ktуre patrzyło na mnie groźnie spod
kopuły cerkiewnej, było to samo, co nas urzekło przed laty i pod wpływem
Antka, i ktуre wydało swoje mistyczne owoce na kamienistych Wyspach
Wałaamskich.
Po wojnie sowiecko-fińskiej 1939–1940 prowincja Karelii została
w całości włączona do Związku Sowieckiego, a klasztor Wałaamski jest dziś
– prawdopodobnie – zamieniony na więzienie, podobnie jak klasztory Wysp
Sołowieckich.

 

В 1938 году, двадцать лет спустя, посетив тетю Николая.
и дядя Мейендорф в Монрепосе недалеко от Виипури, Финляндия, я выбрал
Я отправился на экскурсию и прибыл в июле на Валамасские острова…
Ладожское озеро. Бедная растительность проснулась только после того, как
десять месяцев зимой ледяной ветер дул на волны озера. Часть его
Южная с Шлиссельбургской крепостью принадлежала Советскому Союзу,
северную часть, с монастырскими островами, в Финляндию. Ранее многочисленный
На эти скалистые острова, а также на
Соловьи острова у побережья Белого моря. После первой войны.
Мировой монастырь, отрезанный от России, был превращен в отель для
бесчисленные паломники из эмиграции и туристы, в основном немцы
и американцами; они управляли этим отелем последними, давно рожденными валашскими монахами.
Кроме главного, монастыря, Валашского острова, было несколько небольших,
о столь же бедной растительности, где нам показывали путешествие на лодке,
штаб уже умерших отшельников: маленькие деревянные домики с одним
со снаряжением, с гробом. В ней, эремии спальни, в ней они были положены в могилу.
На рассвете в церкви каждый день проходили торжественные богослужения и остатки пищи.
церковный глубокий, церковный бас повторил вызов.
Хосподи, пожалуйста.
Это темное лицо Христа, которое угрожающе смотрело на меня из-под ног.
купол церкви, это было то же самое, что очаровало нас много лет назад и под влиянием
Древность, и которая произвела свои мистические плоды на скалистых островах…
Валамское.
После советско-финской войны 1939-1940 годов Карельская губерния стала
полностью вошёл в состав Советского Союза, а Валамский монастырь сегодня — это
— вероятно — превращен в тюрьму, как и монастыри на островах.
Соловецкие.


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj