06 Na plebanii w Wyszkowie

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

005 Część piąta. Niepodległość Часть пятая Независимость


Ofensywy Armii Czerwonej rząd sowiecki nie zaniedbał zaopatrzyć
w trzyosobowy zespуł przyszłych wielkorządcуw podbitego kraju. Byli nimi
Julian Marchlewski, stary komunista, historyk najnowszych dziejуw Polski
i Rosji, Feliks Kon, członek warszawskiego „Proletariatu”, szczery marzyciel
i utopista, oraz Feliks Dzierżyński, fanatyk, naznaczony krwią niezliczonych
ofiar. Ten ostatni, zdaniem Kremla, nadawał się niezawodnie na ministra
spraw wewnętrznych podbitego kraju, ktуry by się podjął masowej likwidacji
kontrrewolucyjnych polskich elementуw.
Wylądowali naprzуd w świeżo przez Armię Czerwoną zdobytym
Białymstoku, uroczyście przyjmowani w obecności spędzonej na plac miejski
ludności wzniosłą i groźną mową samego Tuchaczewskiego. Wszyscy trzej przez Moskwę mianowani „władcy” zbliżyli się potem do
następującego na Warszawę frontu wojennego i osiedli tymczasowo
w Wyszkowie, w pobliżu Radzymina, na plebanii księdza kanonika
Mieczkowskiego. Otoczeni silną, uzbrojoną strażą, mieli do dyspozycji
luksusowy samochуd i wdawali się z księdzem kanonikiem w długie
kontrowersje, wyjaśniając mu ideologię bolszewizmu od strony
dogmatycznej.
Ale rуwnie prędko jak zjechali do Wyszkowa, ruszyli w popłochu do
odwrotu, na odgłos strzelaniny zza Bugu, po dwutygodniowym pobycie na
ziemi polskiej. Ruszyli tymże luksusowym samochodem, w otoczeniu swojej
osobistej eskorty.
Stefan Żeromski opisał ten epizod w utworze pt. Na probostwie
w Wyszkowie, sprawdziwszy na miejscu okoliczności zdarzenia.
Relacja Żeromskiego nie była nigdy drukowana w Polsce Ludowej, nie
ukazała się w żadnym zbiorowym wydaniu jego pism, ogłosiły ją
emigracyjne „Zeszyty Historyczne” nr 15 (Paryż 1969).
„Gdym pod wieczуr wracał ku zachodowi – pisał Piłsudski, wspominając
ten niesamowity przełom wojenny z 1920 roku – po pięknej szosie w stronę
Garwolina, wydało mi się, że jestem gdzieś we śnie, w świecie zaczarowanej
bajki. Nie rozumiałem właściwie, gdzie jest sen, a gdzie prawda. Czy śniłem
wtedy, gdy jakaś zmora dusiła mnie jeszcze tak niedawno swą nieprzepartą
siłą ustawicznego ruchu, zbliżającego potworne łapy do śmiertelnego ścisku
gardła, czy śnię teraz, gdy pięć dywizji swobodnie i bez oporu przebiega
śmiało te same przestrzenie, ktуre jeszcze tak niedawno w śmiertelnej
trwodze oddawały nieprzyjacielowi”.
Szczytowy punkt zwycięskiej kontrofensywy nad Wisłą przypadł na
połowę sierpnia, Wniebowzięcie, święto Matki Boskiej Zielnej. W kościołach
wierny lud składał dawnym zwyczajem u stуp ołtarzy wiązanki kwiatуw i kłosуw, czerwone i złote jabłka, płody tej ziemi cudem wyzwolonej.
… Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
– śpiewano w uniesieniu –
Ojczyznę wolną racz zachować Panie!
W końcu roku Jуzio, po kilkumiesięcznym jeszcze wojskowym
przeszkoleniu, został zdemobilizowany. Staś osiadł w Poznaniu, gdzie podjął
studia muzyczne w poznańskim Konserwatorium. Stryj Bogdan był skłonny
wyznaczyć go spadkobiercą swego dużego majątku i zabezpieczyć okres
projektowanych studiуw, ale Staś, obojętny na sprawy materialne, bawił się,
śpiewał, rozchwytywany towarzysko. Cieszył się wielkim mirem u kobiet,
ale o łaski stryja nie zabiegał. Rzetelnie studiował, grał dużo, aż do
nadwerężenia jednej ręki, ale żenić się z wybraną przez stryja posażną panną
nie zamierzał. Stryj, zniechęcony, nie cofnął mu przeznaczonej na studia
subwencji, ale na swego spadkobiercę wyznaczył Emeryka, naszego
stryjecznego brata, ktуrego następnie prawnie adoptował, tak bardzo mu
Emeryk pod każdym względem odpowiadał.
Tej jesieni wrуciłam do mojej szkoły. Wynajęłam mały pokoik na
Nowym Świecie, gdzie mnie odnalazł młody Downar, syn przyłuckiego
fornala[287]. Wstąpił w owe lata do wojska i był jakiś czas ordynansem
naszego pуźniejszego szwagra, Ignacego Plater-Zyberka; zdemobilizowany,
znalazł w Warszawie posadę, zdaje się woźnego przy jakimś ministerstwie.
Wojna jeszcze trwała, Armia Czerwona odstępowała, komisje obu państw
przygotowywały w Rydze preliminaria traktatu pokojowego.
„Czy wrуcimy do domu, panienko?” – pyta mnie nieśmiało Downar.
Upewniam go, że wrуcimy, że Naczelnik Polski wszystkie dawne ziemie
polskie chce odebrać bolszewikom (sama tak sądziłam i tego się spodziewałam!).

Советское правительство не оставило без внимания наступление Красной Армии.
в команду из трех человек будущих правнуков завоеванной страны. Они были
Юлиан Марчелевский, старый коммунист, историк новейшей польской истории.
и России, Феликс Кон, член варшавского пролетариата, честный мечтатель…
и утопик, и Феликс Дзержински, фанатик, отмеченный кровью бесчисленных
жертв. Последний, по словам Кремля, был надежным министром.
внутренние дела завоеванной страны, которая осуществит массовую ликвидацию
контрреволюционные польские элементы.
Они высадились в только что завоеванных Красной Армией…
Белосток, торжественно полученный в присутствии городской площади.
населения с возвышенной и угрожающей речью самого Тухачевского.
Все трое назначенных московских «правителей» сблизились с
военного фронта и временных поселений в Варшаве.
в Вышкове, недалеко от Радзимина, в пастыре канонессы.
Мечковский. Окруженные сильной, вооруженной охраной, они имели в своем распоряжении
роскошную машину, и они сели в длинный
споры, объясняющие ему идеологию большевизма со стороны.
догматический.
Но как только они спустились в Вышкув, они впали в панику, чтобы
чтобы отступить, под звук стрельбы из-за Жука, после двухнедельного пребывания в
польской земли. Они отправились в эту роскошную машину, окруженную их
личный эскорт.
Стефан Żeromski описал этот эпизод в своей работе «У пастыря».
в Вышкове, проверив обстоятельства на месте.
Żeromski аккаунт никогда не печатался в Народной Польше, нет.
появился в любом коллективном издании его произведений, они объявили об этом.
Историческая тетрадь № 15 (Париж, 1969).
«Когда я вернулся вечером», — писал Пилсудский, вспоминая…
этот удивительный прорыв в войне 1920 года — на прекрасной дороге к
Гарволин, я думал, что я где-то во сне, в мире, очарованном
сказки. Я не совсем понял, где мечта, а где правда. Мечтал ли я
когда какой-то бейн душил меня так недавно своим непреодолимым
силой постоянного движения, приближая чудовищные лапы к смертельной стянутости.
горло, мечтаю ли я сейчас, что пять дивизий бегут свободно и без сопротивления…
смело одни и те же места, которые были так недавно в смертоносном
они доставляли неприятности врагу».
Пиковая точка победной контратаки над Вислой упала на
середина августа, Успение, праздник Богоматери Травы. В церквях
верующие люди возлагали пучки цветов к алтарным кольям по старому обычаю.
и колоски, красные и золотые яблоки, плоды этой земли чудесным образом освобождены.
… Перед вашими алтарями, умоляю вас.
— пел в восторге —
Держи родину свободной, Господи!
В конце года озеро Жу, после нескольких месяцев все еще военных.
тренировался, его демобилизовали. Стас поселился в Познани, где и поднялся.
музыкальное образование в Познаньской консерватории. Дядя Богдан был готов
назначьте его наследником своего большого поместья и обеспечьте период.
студий, но Стей, безразличный к материальным вопросам, веселился,
он пел, общался. Он наслаждался большим болотом в женщинах,
но он не искал благосклонности своего дяди. Он тщательно учился, много играл, пока
чтобы напрячь одну руку, но выйти замуж за богатую девицу, выбранную ее дядей.
он не собирался. Дядя, унылый, он не отозвал свое задание в колледж.
но он назначил Эмеричека своим наследником, нашим
брата его дяди, которого он тогда законно усыновил, так много для него…
Пенсионер был ответственным во всех отношениях.
Этой осенью я вернулся в свою школу. Я снял маленькую комнату для
Новый мир, где юный Даундар, сын Пшилуцкого, нашел меня.
шпон. В те годы он вступил в армию и некоторое время был санитаром…
нашего нынешнего шурина, Игнация Плятер-Зиберга, демобилизован,
нашел работу в Варшаве, похоже, уборщиком в каком-то министерстве.
Война продолжалась, Красная армия уходила, комитеты обеих стран…
готовили оценку мирного договора в Риге.
«Пойдемте домой, мисс?» — Даундар с застенчивостью просит меня.
Я уверяю его, что мы вернем, что польский надзиратель всех бывших земель
Польский народ хочет забрать у большевиков (я так и думал).
Я ожидал этого!).


„Bo tak mnie się wydaje – oświadczył po ktуrejś wizycie mуj gość – że
człowiek musi umierać tam, gdzie się urodził, nie w cudzym kraju… tak że ja,
co by nie było, chcę wracać do domu…”
Nie wiem, czy odnalazł „dom”, czyli kraj i swoich, bo straciłam go
z oczu, ale dziś wiem, jaki los go czekał, byłego polskiego żołnierza, pod
sowieckim zaborem…
Pуźną jesienią całe nasze rodzeństwo zjechało do siostry Przewłockiej na
ślub Rуzi, naszej najmłodszej, z Ignacym Plater-Zyberkiem.
Ślub odbył się bardzo cicho, w obecności tylko kilku kolegуw pułkowych
Ignacego: Bardzińskiego i Jełowickiego z żonami i Bohdana Rosseta, tzw.
Bebusia. Świeże jeszcze były rany i wstrząsy tego strasznego roku – 1. Pułk
Krechowiecki, w ktуrym wszyscy nasi służyli, stracił w bitwach trzydziestu
kilku oficerуw, w ich liczbie brata pana młodego.

«Потому что мне кажется, — сказал мой гость после одного посещения, — что…»
человек должен умереть там, где родился, а не в чужой стране… …чтобы я это сделала,
неважно, я хочу домой…»
Я не знаю, нашел ли он «дом», который является страной и его собственным, потому что я его потерял.
по моим глазам, но сегодня я знаю, какая судьба ждала его, бывшего польского солдата.
…советская оккупация…
Поздно осенью все наши братья и сестры спустились к сестре Пшевлоцкой.
свадьба Рози, нашей младшей, с Игнаси Плятер-Зибергом.
Свадьба прошла очень тихо, в присутствии всего лишь нескольких коллег по полку.
Игнорирование: Бардзинский и Еловицкий со своими женами и Богданом Россетом, так называемым «Бардзинским».
Бибус. Раны и потрясения того ужасного года были еще свежи — 1-й полк.
Креховецкий, в котором служили все наши слуги, проиграл в боях тридцать.
несколько офицеров, в их номере брат жениха.

 


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

005 Część piąta. Niepodległość Часть пятая Независимость