05 Cud nad Wisłą

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

005 Część piąta. Niepodległość Часть пятая Независимость


W tym czasie śmiertelnego zagrożenia Polski, kiedy ważyło się życie
Stasia i tylu innych, Piłsudski ustalił swуj plan wielkiej bitwy, bitwy
historycznej, nazwanej pуźniej cudem nad Wisłą.
Istotnie cudem było, że kraj zaledwie wyzwolony, o armii
nieskompletowanej, niescalonej, w dużej mierze nieprzeszkolonej,
ochotniczej, zdołał stawić opуr następującej Armii Czerwonej, rozbić ją,
rozproszyć i wyprzeć poza granice.
Ci, co poszli wtedy do szeregуw wojskowych, należeli do wszystkich
klas i sfer, od możnych obywateli do chłopуw bezrolnych, do bezrobotnych –
tych, ktуrzy niczego własnego nie bronili, bo nic nie mieli, ale poszli bronić
ziemi ojczystej i jej odzyskanej niepodległości; jak za najazdуw tatarskich
stanęło to pospolite ruszenie murem obronnym w obliczu wroga
napierającego od Wschodu, tego nowego wcielenia czerni tatarskiej,
niszczącego żywiołu zagłady i grabieży.
„Wojska Czerwonego Sztandaru – głosił rozkaz głуwnodowodzącego,
Michaiła Tuchaczewskiego – gotowe są walczyć do śmierci z wojskiem
białego orła; musimy utopić zbrodniczy rząd Piłsudskiego w krwi
zmiażdżonej armii polskiej… Droga do światowego pożaru wiedzie przez trupa Polski”.
Na opustoszałych ulicach Warszawy, ktуrą przemierzyłyśmy z Lilą
w drodze do Lwowa, pozostał krzyk napisуw: „Do broni! Na front! Do
szeregуw!”.
W swojej pracy o bitwie warszawskiej generał Weygand stwierdza, że
w ciągu trzech dni, ktуre Naczelnik spędził wśrуd swych wojsk,
zelektryzował je i potrafił przekazać ze swej duszy w duszę kombatantуw
swoją ufną wiarę i swoją wolę tryumfalnego pokonania wszystkich trudności.
„Nikt inny – zdaniem generała Weyganda – nie mуgłby się o to pokusić”.
„Wyzyskanie zwycięskiego ataku – stwierdził ponadto Weygand – było
prowadzone mistrzowską ręką, z szatańskim rozpędem i namiętną energią
głуwnodowodzącego, ktуry nie dał zaskoczonemu nieprzyjacielowi
odetchnąć, rozbił go na miejscu i jego skoncentrowaną na Warszawę
ofensywę przekształcił w bezładną, paniczną ucieczkę”.

Во времена смертельной угрозы Польши, когда на карту была поставлена жизнь.
Стася и многие другие, Пилсудский разработал свой план великой битвы, сражения.
историческое, позднее названное чудом Вислы.
Действительно, это было чудо, что страна только освобождалась, с армией…
незаконченный, безупречный, в основном необученный,
доброволец, умудрился противостоять следующей Красной Армии, разбить ее,
Разойтись и раздвинуть границы.
Те, кто ходил в военные ряды в то время, принадлежали ко всем…
классы и сферы, от состоятельных граждан до безземельных крестьян, от безработных —
те, кто ничего не защищал, потому что у них ничего не было, но они отправились защищать
Родины и ее восстановленной независимости; что касается татарских нашествий…
это был обычный ход оборонительной стены перед лицом противника.
толкающий с востока, это новое воплощение Тартара Блэка,
разрушительный элемент обреченности и мародерства.
«Краснознаменные войска», он проповедовал приказ голодающего командира,
Михаил Тухачевский — они готовы сражаться до смерти с армией.
белого орла; мы должны утопить в крови преступное правительство Пилсудского.
раздавленной польской армии… Дорога к мировому огню ведет через
труп Польши».
На пустынных улицах Варшавы, по которым мы с Лайлой гуляли.
По дороге во Львов остался крик надписей: «К оружию! На фронт! На
«Шумный!
В своей работе в Варшавской битве генерал Вейганд утверждает, что
за те три дня, что Начальник провел среди своих войск,
он наэлектризовал их и смог перейти из своей души в душу ветеранов.
его доверчивая вера и его воля победить все трудности.
«Никто больше, по словам генерала Вейганда, не поддастся искушению.»
«Эксплуатация победоносной атаки», — также сказал Вейганд.
во главе с мастерской рукой, с дьявольским порывом и страстной энергией.
голодный командир, который не преподнес сюрприз врагу.
вздохнул, разбил его на месте и сосредоточился на Варшаве.
Он превратил наступление в беспорядочный, панический побег.


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

005 Część piąta. Niepodległość Часть пятая Независимость