006 Эпилог

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony


 

W końcu 1920 roku, roku śmiertelnego zagrożenia kraju i jego
wyzwolenia, które nazywano cudem nad Wisłą, postanowiliśmy z bratem
osiąść w Krakowie, gdzie dziadek nasz zamieszkał na starość i stworzył
muzeum swego imienia, gdzie babkę naszą łączyły więzy serdecznej
przyjaźni z rodzinami Popielów, Morawskich i Pusłowskich – Kraków był mi
bliższy niż Warszawa.
W całym kraju zjednoczonym otwierały się szkoły, uniwersytety,
akademie. Mogliśmy wreszcie, po tylu zwłokach, zabrać się do naszych
studiów. Ale dla zdobycia praw słuchaczki zwyczajnej na Uniwersytecie
Jagiellońskim moja licealna matura sprzed dziesięciu lat nie wystarczała.
Musiałam przerobić program ośmioklasowego gimnazjum klasycznego, do
czego zabrałam się z twardą determinacją, mimo moich dwudziestu siedmiu
lat. Wiosną 1922 roku zdałam ten maturalny egzamin i zapisałam się
niezwłocznie, już jako słuchaczka zwyczajna, na Wydział Filozoficzny
Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmujący poza filozofią ścisłą polonistykę
(język i literaturę) oraz historię kultury polskiej. Moimi profesorami byli
Ignacy Chrzanowski (literatura polska), Jan Łoś (historia języka), Stanisław
Kot (historia kultury polskiej). Tego pierwszego roku profesor Chrzanowski
wykładał o początkach romantyzmu w Polsce, profesor Łoś – historię języka
polskiego. Chodziłam również na jego seminaria paleografii i dotąd
zachowałam głęboką wdzięczność za to, co mi dała jego wiedza i umiłowanie
języka polskiego. Korzystałam również z wykładów profesora Kota
o reformacji w Polsce i z jego seminarium; pod jego też kierunkiem powstała
moja praca doktorska, dopełniona następnie w Paryżu i wydana pod tytułem
Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce. Pierwsza moja

praca wydana drukiem. Z literatury wybrałam Mickiewicza, poświęcając
szczególną uwagę jego epoce mistycznej. Nauka Towiańskiego
w natchnionych słowach poety zdała mi się wtedy pełnym wykładem etyki
chrześcijańskiej, wzorem i światłem tamtych lat. Nasz kult Mickiewicza
i „mistrza” Andrzeja zdołaliśmy zaszczepić naszej siostrze Przewłockiej,
która najstarszemu synowi dała na imię Andrzej.
Listy i nauki Mickiewicza z tej epoki, tak niechętnie w biografiach poety
omawiane, były dla mnie rewelacją, chciałam więc dać je poznać bliskim
przyjaciołom. Stąd powstało nasze „koło” krakowskie. Zbierało się ono
w moim pokoiku, a należeli do niego: Hala Dadejowa-Hoffman, związana
z nami rodzinną przyjaźnią, historyk i nauczycielka gimnazjalna
w Zakopanem (która przed nami wtedy odkryła zupełnie nam jeszcze
nieznanego Norwida), złotego serca przyjaciel Jan Tarnowski z Chorzelowa,
Maria Mańkowska, późniejsza zakonnica Sacré Coeur, Stanisław
Szczepański, artysta malarz, kolega brata z Akademii, w owym czasie badacz
buddyzmu, Jan Janiczek, młody literat, kolega Józia z pociągu pancernego,
oraz Maria Morstin-Górska – poetka. Zbieraliśmy się co tydzień, czytając
i rozważając pisma mistyczne Mickiewicza; Szczepański wykładał nam istotę
buddyzmu, Józio, zaczytany w Tołstoju, mówił o nim pod kątem jego
religijnego światopoglądu.
Najmilsza Władysławowa Lubomirska, Austriaczka, może przez pamięć
na moją matkę, dała mi do dyspozycji w domu Lubomirskich na św. Marka 7
mały pokoik, niezależny, z sionką. Okno tego pokoju wychodziło na
brukowane podwórko z jedną lipką i ślepymi ścianami otaczających
kamienic. Ponad tymi ścianami wznosił się tylko szczyt wieży ratuszowej,
a klasztorną ciszę przerywał jedynie hejnał mariacki, znacząc dniem i nocą
mijanie godzin. W tym pokoju ograniczonym murami, z widokiem na
kamienne podwórko i samotną lipkę, spędziłam cztery lata moich studiów

 

В конце 1920 года, года смертельной угрозы для страны и ее
освобождение, которое называлось чудом на Висле, мы с братом решили.
поселиться в Кракове, где наш дед поселился в старости и создал
музей его имени, где наша бабушка была связана нежными узами.
Дружба с семьями Попеля, Моравского и Пусловского — Краков был мной.
ближе, чем Варшава.
Школы и университеты открывались по всему Соединенному Королевству,
академии. Мы могли бы, наконец, после стольких трупов, спуститься к нашим
изучения. Но чтобы получить права постоянного слушателя в университете…
Моего аттестата десятилетней давности было недостаточно.
Мне пришлось переделать программу восьмиклассной классической средней школы, чтобы
которую я взял на себя с твердой решимостью, несмотря на мои двадцать семь.
Годы. Весной 1922 года я сдал этот экзамен на степень бакалавра и записался
сразу же, как обычный студент, на философский факультет.
Ягеллонского университета, в том числе, помимо строгой философии польской филологии.
(язык и литература) и история польской культуры. Моими профессорами были
Игнатий Хшановский (польская литература), Ян Лось (история языка), Станислав
Кошка (история польской культуры). В тот первый год, когда профессор Хшановски
читал лекции об истоках романтизма в Польше, профессор Лось — история языка.
Польский. Я также посещал его семинары по палеографии и до сих пор…
Я сохранил свою глубокую благодарность за то, что его знания и любовь дали мне…
польского. Мне также помогли лекции профессора Кэт
о Реформации в Польше и о его семинарии; под его руководством было создано следующее
моя докторская диссертация, затем законченная в Париже и опубликованная под заголовком
Религиозная полемика первого периода Реформации в Польше. Мой первый

задание на печать. Я выбрал Мицкевича из литературы, посвятив себя
особое внимание его мистической эпохи. учение Товяньского
по вдохновенным словам поэта, она казалась мне тогда полной лекцией по этике.
Христианин, характер и свет тех лет. Наш культ Мицкевича
и «хозяин» Эндрю, нам удалось сделать прививку нашей сестре Прзевлоке,
которая назвала своего старшего сына Эндрю.
Письма и учения Мицкевича той эпохи, так неохотно содержащиеся в биографиях поэта.
обсуждали, были откровением для меня, так что я хотел, чтобы мои близкие знали.
друзьям. Именно здесь был создан наш «круг» Кракова. Он собирался
в моей комнате, и они принадлежали ему: Дадеёв-Хоффман Холл, связанный
дружба семьи с нами, историк и учитель младших классов.
в Закопане (который до нас в то время полностью обнаружил.
из неизвестной Норвид), златоглазого друга Яна Тарновского из Хожелова,
Мария Маньковская, позднее монахиня Сакре-Кёр, Станислав.
Щепанский, художник, коллега брата по Академии, в то время исследователь.
буддизма, Ян Яничек, молодой писатель, друг Юзии из бронепоезда,
и Мария Морстин-Гурска, поэт. Мы собирались каждую неделю, читая
и учитывая мистические труды Мицкевича, Щепаньский научил нас сущности.
Буддизм, Хузио, прочитанный в Толстом, говорил о нем с точки зрения его
религиозное мировоззрение.
Самая милая Владиславова Любомирская, австрийка, может быть по памяти.
для моей мамы, она дала мне в доме Любомирского на Сент-Марк 7.
маленькая комната, независимая, с марионеткой. Окно этой комнаты смотрело на
булыжный двор с одним липовым деревом и глухими стенами, окружающими его.
квартир. Над этими стенами была только верхняя часть ратушной башни,
и монашеская тишина была прервана только зовом Марии, то есть днем и ночью.
уходящих часов. В этой комнате, ограниченной стенами, с видом на
каменный двор и одинокое липовое дерево, я провел четыре года учебы.


 

i tu przeżyłam początek mojej spóźnionej i trudnej miłości. Długie
i naprawdę szczęśliwe godziny spędzałam w Bibliotece Jagiellońskiej, wtedy
przy ulicy św. Anny, pod bacznym okiem pana Aleksandra, stróża i opiekuna
lectorium. Z okularami na czubku nosa lustrował ze swego podium całą salę,
oceniając zapewne pracę każdego z nas, czuwając nad najbardziej
poszukiwanymi tomami podręcznej biblioteki, udzielając je tym, którym się
należało pierwszeństwo ze względu na ich pilność.
Z mojego pokoju na Marka, krótką uliczką Reformacką i Plantami
miałam około dziesięciu minut drogi do Collegium Novum. Kasztany na
Plantach kwitły w okresie wiosennych egzaminów, zasypując asfaltową
ścieżkę drobnym białym kwiatem o purpurowym sercu. Niechętnie deptałam
ten kwietny kobierzec. Żal mi było kwiatów misternych, a także własnej,
surowo zdyscyplinowanej, już mijającej młodości.
Spóźniona w studiach przez wojnę, skrępowana swoją innością, nie
umiałam nawiązać kontaktu z młodszymi kolegami, wyobcowana z ich
grona. Zbliżyłam się jedynie i polubiłam serdecznie Stefę Zdziechowską,
bratanicę Mariana Zdziechowskiego (z naszych pochodziła stron),
a następnie Dziutę Januszkiewicz, wilniankę. Jako że studenckie imprezy
mnie nie kusiły, z wielką zawziętością tkwiłam w książkach.
Po egzaminach drugiego roku akademickiego postanowiłam spełnić
złożony na początku wojny ślub i odbyć pieszą pielgrzymkę do
Częstochowy, pielgrzymkę dziękczynną za zachowanie życia obu braci. Józio
postanowił mi towarzyszyć.
Wystartowaliśmy z Krakowa w początkach upalnego lipca, nocując po
gościnnych dworach albo w chłopskich sadach z plecakiem pod głową. Pod
wieczór czwartego dnia ukazała się nam w perspektywie leśnego duktu wieża
częstochowskiego klasztoru. Pozostawało tylko siedem kilometrów, ale mnie
ścięła z nóg jakaś niemoc z gwałtowną gorączką. Leżałam na leśnej polance

 

и здесь я испытала начало моей поздней и трудной любви. Длинный
и я проводил очень счастливые часы в Ягеллонской библиотеке, а потом…
на улице Святой Анны, под бдительным присмотром мистера Александра, охранника и покровителя.
лекторий. С очками на носу, он отразил всю комнату со своего подиума,
оценивая, наверное, работу каждого из нас, наблюдая за тем.
тома библиотеки, находящиеся в розыске, давая их тем.
должны были стать приоритетными из-за их срочности.
Из моей комнаты к Марку, короткая улица Реформак и Плантенс.
Я был примерно в десяти минутах езды от Collegium Novum. Каштаны на
Подорожники процветали во время весенних экзаменов, засыпка асфальтом
дорожка с крошечным белым цветком с фиолетовым сердцем. я не хотел топтать
эта апрельская женщина. Мне было жаль сложнейших цветов, как и моих собственных,
строго дисциплинированной, уже проходящей молодости.
Опоздал в колледж из-за войны, связанный ее инаковостью, а не
Мне удалось наладить контакт с моими младшими коллегами, отдалившимися от своих
кластеры. Я только подошел ближе и мне очень понравилась Стефа Здзеховска,
Племянница Марианны Здзеховской (она пришла с нашей стороны),
а затем Дзюта Янушкевич, вильнюсская девушка. Как студенческие мероприятия
Я не был искушен, я очень яростно застрял в книгах.
После экзаменов второго учебного года я решил провести
женился в начале войны и совершил прогулочное паломничество в
Ченстохова, паломничество в знак благодарности за сохранение жизни обоих братьев. Хоцио
решил пойти со мной.
Мы уехали из Кракова в начале жаркого июля, спали ночевать после того, как
или в крестьянских садах с рюкзаком под головой. В .
вечером четвертого дня башня предстала перед нами в перспективе лесной канавы.
Ченстоховского монастыря. Осталось всего семь километров, но я
она отключила какую-то власть с сильной лихорадкой. Я лежал на лесной поляне


pуłprzytomna, a Jуzio kręcił się wkoło i rysował w rуżnych skrуtach moją
bezwładną postać. Ostatecznie sprowadził chłopską furmankę, ktуra nas
dowiozła do jakiegoś częstochowskiego hoteliku. Nie był to tyfus, jak
sądziliśmy, pijąc po drodze z każdej strugi i studni, a tylko skutek
przemęczenia. Nazajutrz mogłam wreszcie u stуp cudownego obrazu
podziękować Bogu za doznane łaski.
Jednocześnie z Uniwersytetem otwarły się bramy krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Mnуstwo młodzieży zbiegło się wtedy rуwnież do starej
uczelni i zaczęły się nawiązywać koleżeństwa. Mуj brat prędko zbliżył się
i zaprzyjaźnił z kilku ambitnymi i utalentowanymi kolegami. Jednym z nich
był Jan Cybis, syn gospodarza ze Śląska Zachodniego. Jako że głosował za
przyłączeniem kraju do Polski, musiał uciekać z części Śląska przyznanego
Niemcom. Po studiach w języku niemieckim we Wrocławiu trafił bez grosza,
źle mуwiąc jeszcze po polsku, do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dołączyli niebawem Artur Nacht-Samborski, syn ortodoksyjnych Żydуw
z podwawelskiego Stradomia, Zygmunt Waliszewski z Kaukazu, Seweryn
Boraczok, Ukrainiec, syn księdza unickiego z Trembowli, Jуzef Jarema
z Nowego Sącza, żywiołowo przedsiębiorczy i pomysłowy, Hanna Rudzka
z Lublina, serdeczny towarzysz i opiekunka całej grupy, niebawem żona
Cybisa, i paru innych kolegуw i koleżanek. W 1923 roku powstał tzw.
komitet paryski, czyli związek dwunastu kolegуw, tzw. kapistуw, pod
organizacyjnym przewodnictwem Jуzia.
*
Zygmunt Waliszewski z miejsca oczarował kolegуw i koleżanki
zdolnościami „cudownego dziecka”, egzotyką swojej wyobraźni i swoistym
humorem. Profesor Jуzef Pankiewicz przybył z Paryża, aby ponownie objąć,
już w Polsce niepodległej, katedrę malarską w krakowskiej Akademii. Grupa studentуw skupionych wokуł mego brata i Waliszewskiego odnalazła się cała
w pracowni Profesora, ktуrego wieloletni pobyt w Paryżu, bliska przyjaźń
z Bonnardem, a przede wszystkim rzadka kultura malarska stworzyły
nieporуwnaną atrakcyjność jego osoby.
Waliszewski od razu wybił się talentem na plan pierwszy. Urodzony
w Petersburgu, dzieciństwo i pierwszą młodość spędził w Gruzji, gdzie
zyskał już, zaledwie dwudziestoletni, niemałą sławę malarską. W 1920 roku
postanowił jednak opuścić zrewolucjonizowane imperium i jechać do Polski.
Czytając po latach Przedwiośnie Żeromskiego, stwierdził, jak bardzo opis
losu Cezarego Baryki i jego podrуży z Kaukazu do Polski był bliski jego
przeżyciom z 1920 roku.
Z podrуży morskiej zachował się plik rysunkуw, przeze mnie
przechowywanych, ktуre zginęły w pożarach Powstania Warszawskiego
1944 roku. W Krakowie stanął wymizerowany, bez grosza, ale pewny swego
talentu i pełen wiary w swoją gwiazdę. Przy bystrej inteligencji, rozległej
kulturze malarskiej i dojrzałości talentu – wyrуżniała go dziecinna naiwność.
Znał rуżne techniki malarskie, mуwił o wielkich malarzach jak o swoich
osobistych znajomych, miał pamięć fenomenalną do spraw dotyczących
malarstwa, spraw, ktуre sobie przyswajał na każdym kroku, bo dosłownie żył
tylko malarstwem, wszystko było mu dodatkiem, pożytecznym dla jego
twуrczości lub zbytecznym.
Ale ani kalendarza, ani ortografii nie zdołał sobie nigdy przyswoić, pytał
nieśmiało, kiedy przypada Boże Narodzenie, a kiedy Wielkanoc, nie uznawał
także o kreskowanego.
Profesor Weiss, jeden ze światlejszych pedagogуw uczelni, przeglądając
szkice Waliszewskiego przywiezione z Kaukazu, oświadczył: „Nic już pana
krakowska Akademia nie nauczy, musi pan poznać Paryż!”.
Wkrуtce po Zygmuncie wydostała się z Rosji jego matka. Zygmunt kochał matkę, do ktуrej był bardzo podobny, ucieszył się więc nią całym
sercem, ale życia mu nie ułatwił jej zazdrosny, kapryśny charakter i uciążliwa
podejrzliwość.

а Жу Лейк кружился и рисовал по разным поводам мою
онемевшая фигура. В конце концов, он привёз к нам крестьянскую повозку.
она отвезла ее в отель в Ченстохове. Это был не сыпной тиф, как…
мы думали, выпивая по дороге из каждого ручья, и только результат.
истощения. Послезавтра я наконец-то смогу получить пень чудесной картины.
чтобы поблагодарить Бога за милости, которые он получил.
Одновременно с университетом открылись ворота Краковской академии.
Изобразительное искусство. Множество молодых людей затем также сошлись на старых.
университета и начал заводить друзей. Мой брат быстро подошел
и подружился с несколькими амбициозными и талантливыми коллегами. Один из них
был Ян Сайбис, сын хозяина из Западной Силезии. Так как он голосовал за
присоединение страны к Польше, пришлось бежать со стороны Силезии, предоставленной
Немцы. После учебы на немецком языке во Вроцлаве он был без гроша в кармане,
Плохо разговаривать на польском языке с Академией изящных искусств в Кракове.
Артур Нахт-Самборский, сын православных евреев, вскоре поступил в Академию.
из Страдома возле Подвеля, Зигмунт Валишевский с Кавказа, Северин.
Борачок, украинец, сын единого священника Трембовла Юзефа Яремы.
из Нового Сонча, предприимчивая и изобретательная, Ханна Рудзка.
от Люблина, сердечного компаньона и опекуна всей группы, вскоре станет женой.
Сайбис, и еще пару коллег. В 1923 году был создан так называемый «Сибис».
В 1923 году был создан так называемый парижский комитет, т.е. союз двенадцати коллег, так называемых «капистеров».
организационное руководство Юзии.
*
Зигмунт Валишевский очаровал своих коллег.
способности «вундеркинда», экзотическая природа его воображения и своего рода
с юмором. Профессор Юзеф Панкевич приехал из Парижа, чтобы снова обняться,
уже в независимой Польше, отделение живописи в Краковской академии. Группа
студенты, собравшиеся вокруг моего брата, и Валишевский обнаружили.
в студии профессора, которая уже много лет находится в Париже, близкая дружба.
с Боннардом, и, прежде всего, с редкой культурой живописи, созданной
несравненную привлекательность его личности.
Валишевский сразу выделил свой талант. Родился .
в Санкт-Петербурге, он провел свое детство и первую юность в Грузии, где
уже приобрел немалую известность как художник, всего двадцать лет. В 1920 году
Однако он решил покинуть революционную империю и уехать в Польшу.
Читая спустя годы после Żeromski’s Przedwiośnie Żeromskiego, он узнал, как много описания
судьба Цезаря Барыки и его путешествие с Кавказа в Польшу были близки его
к опыту 1920 года.
Из морского путешествия я сохранил файл с рисунками.
тех, кто погиб в пожарах Варшавского восстания.
1944. В Кракове он встал, без гроша в кармане, но уверенный в том.
таланта и веры в свою звезду. С умным интеллектом, обширным…
Культура живописи и зрелость таланта — она была возвышена детской наивностью.
Он знал различные техники живописи, он говорил о великих художников, как если бы они были его собственными.
личные знакомые, у него была феноменальная память по вопросам, касающимся
картины, вещи, которым он учился на каждом шагу, потому что он буквально жил.
только живопись, все было дополнением к нему, полезным для его
или лишнее.
Но ни календарь, ни орфография никогда не были ассимилированы, спросил он.
с застенчивостью, когда Рождество, а когда Пасха, он не узнал.
а также о пунктире.
Профессор Вайс, один из лучших преподавателей университета, рецензирует
Эскизы Валишевского, привезенные с Кавказа, объявил он: «Больше ничего, сэр.
Академия в Кракове тебя не научит, ты должен познакомиться с Парижем!»
Его мать уехала из России после Зигмунта. Зигмунт
он любил свою мать, которой он был очень похож, так что он наслаждался ею всем.
но его жизнь не стала легче из-за ее ревнивого, капризного и утомительного характера.
подозрение.


Poznałam Zygmunta Waliszewskiego w pracowni mego brata. Uderzyło
mnie czujne spojrzenie jego jasnych, szeroko otwartych oczu, swoboda
i pewność siebie człowieka świadomego swojej wartości. Od tego
pierwszego spotkania i naszego zafascynowania jego osobowością
poczuliśmy się oboje odpowiedzialni za los Zygmunta, a następnie jego
matki. Dzięki protekcjom i naszym zabiegom udało się panią Waliszewską
umieścić w Zakładzie imienia Helclуw, a zawdzięczaliśmy to Popielуwnie,
żonie młodego Krzysztofa Radziwiłła, zamożnego ziemianina z ambicjami
mecenasa. Krzysztof zamуwił u Waliszewskiego akwarelowy portret żony
i obraz księcia Jуzefa Poniatowskiego na koniu. Do tego obrazu
przygotowywał się Zygmunt z wielką starannością, studiując w Bibliotece
Akademickiej mundury z epoki, damskie stroje, anatomię konia i stworzył na
czarnej ceracie, zdjętej chyba z kuchennego stołu – bo na płуtno nie było
środkуw, rzecz pełną fantazji i poezji. Książę siedzi na siwym koniu na tle
pałacu w Jabłonnie, z kilku damskimi postaciami w głębi, w rozwianej delii,
z rуżą w opartej na kolanie dłoni; głowę w wysokim czaku oblatują amorki,
jeden pokazuje mu lustro, drugi głosi jego sławę na trąbce.
Wśrуd rysunkуw powierzonych mi przez Zygmunta przed jego wyjazdem
do Paryża znajdowały się, między innymi, szkice do tych amorkуw, studia
anatomii końskiej, pyskуw, chrap, kopyt w rуżnych pozycjach aż po odsadę
ogona. Zginęły, podobnie jak tamte z Morza Czarnego. Portret żony
Krzysztofa i obraz księcia Jуzefa były dobrze zapłacone i dały Zygmuntowi
jakiś czas spokojnej pracy.
Już w Krakowie cierpiał Waliszewski na bуle obu nуg i żaden doktor nie
umiał wyjaśnić przyczyny tych bуlуw. Sam Zygmunt sądził, że był to skutek postrzału, pod sam bowiem koniec Wielkiej Wojny uparł się wstąpić jako
ochotnik do wojska, chciał bić Niemcуw, jako że nie znosił ich malarstwa.
Zmobilizowany w wieku szesnastu lat, wysłany na front, został z karabinu
maszynowego postrzelony w obie nogi. Nie postrzał jednak był przyczyną
tego niedomagania, ale początki strasznej choroby, zwanej chorobą Bьrgera,
ktуra się w pełni ujawniła dopiero za czasуw pobytu w Paryżu i ktуra, po
latach męki i pięciokrotnych amputacjach znoszonych z heroicznym
męstwem, pozbawiła go obu nуg. W ciągu tych lat okrutnych dojrzewał
w nim artysta nie ustający w pracy malarskiej, rysujący, malujący, chociażby
akwarelą, nawet w szpitalach.
Tragedie jego choroby, czasowe przerwy pomiędzy amputacjami
przeżywaliśmy wspуlnie, szukając wszędzie ratunku pod kierunkiem doktora
Marszaka, rosyjskiego emigranta, chirurga, dotkniętego tą samą chorobą i już
po amputacjach.
*
Mуj brat i wszyscy jego koledzy marzyli o Paryżu, уwczesnej malarskiej
stolicy świata, ale na to też trzeba było funduszуw. W tym celu w 1923 roku
zawiązał się wspomniany przeze mnie komitet paryski. Jуzia wybrano na
„prezesa”, jako że on jeden mуwił po francusku. Zebrano wreszcie rуżnymi
imprezami (dwa bale, loteria fantowa, przedstawienie w Teatrze
Słowackiego) sumę, ktуra miała starczyć na podrуż i sześciotygodniowy
pobyt dwunastu kolegуw w Paryżu – sześć tygodni, ktуre się rozciągnęły na
lata. Ta grupa artystуw zwanych kapistami przetrwała solidarnie zjednoczona
lata trudu i walki, doli i niedoli.
Latem 1924 roku dwunastu kapistуw wyruszyło w drogę; żegnani byli
owacyjnie przez przyjaciуł na dworcu krakowskim. *
Co do mnie, tak zżyta z bratem i jego kolegami, zostałam jeszcze rok
w Krakowie. W 1925 roku, po zdaniu końcowych egzaminуw uzyskałam
stopień doktora filozofii, co się rуwna dzisiejszemu magisterium, ale
wуwczas obchodzono to bardzo uroczyście, w togach i ze ślubowaniem.
Dzięki profesorowi Ignacemu Chrzanowskiemu uzyskałam kilkumiesięczne
stypendium z Kasy Mianowskiego dla dopełnienia mojej pracy doktorskiej
w Paryżu. W lipcu 1925 roku wyjechałam w tym celu, z zamiarem połączenia
się z bratem, Zygmuntem Waliszewskim i ich kolegami.
Tego okresu mego życia, okresu „burzy i naporu”, chyba biograficznie
najważniejszego, nie zdołam zmieścić w epilogu.
Był dla mnie początkiem nowej epoki.

Я встретил Зигмунта Валишевского в студии моего брата. Хит .
мне бдительный взгляд его ярких, широко открытых глаз, свободы…
и уверенность в себе человека, осознающего свою ценность. Отсюда
первую встречу и наше увлечение его личностью.
мы оба чувствовали себя ответственными за судьбу Зигмунда, а затем его
матери. Благодаря нашему покровительству и нашему лечению, госпоже Валишевской удалось
вписали имя Хеллклув в завод, и мы должны это Эшли,
жене молодого Кшиштофа Радзивилла, богатого землевладельца с амбициями.
покровитель. Кшиштоф заказал у Валишевского акварельный портрет своей жены.
и фотографию князя Юзефа Понятовского на лошади. Для этой картины
Зигмунт с большой осторожностью готовился к учебе в библиотеке.
Академическая форма эпохи, женская одежда, анатомия лошади и созданная для
чёрный цвет лица, вероятно, снятый с кухонного стола — потому что не было
посередине, вещь, полная фантазий и поэзии. Принц сидит на серой лошади на заднем плане.
дворца в Яблонне, с несколькими женскими персонажами в глубине, в разрозненных деликатесах,
с рылом в колене руки; голову в высокой чакре увольняют американцы,
один показывает ему зеркало, другой объявляет о своей славе на трубе.
Среди рисунков, доверенных мне Зигмундом перед его отъездом…
в Париж, среди прочего, были эскизы для этих американцев, исследования…
анатомия лошади, рыло, храп, копыта в разных позициях до отъема.
хвост. Они умерли, как и те, что с Черного моря. Портрет жены
Кристофер и картина герцога Джизефа были хорошо оплачены и подарили Зигмунду.
некоторое время тихой работы.
Валишевский уже страдал от болей в обеих ногах в Кракове, а врача нет.
он мог бы объяснить причины этих белых. Сам Зигмунд думал, что это был результат.
потому что в самом конце Великой войны он настоял на том, чтобы войти как
доброволец в армии, он хотел победить немцев, так как ненавидел их картины.
Он был мобилизован в возрасте шестнадцати лет и отправлен на фронт с винтовкой.
пулеметный выстрел в обе ноги. Но выстрел не был причиной
этой немощи, но начало ужасной болезни, называемой болезнью Бьгера,
что стало полностью очевидным только во время ее пребывания в Париже, и что после
годы испытаний и пять ампутаций героических
…с храбростью, она оторвала ему обе ноги. В те жестокие годы он вырос
в нем художник, который не перестает работать как живописец, рисует, пишет, например.
акварелью, даже в больницах.
Трагедии его болезни, временные промежутки между ампутациями…
мы жили вместе, везде искали помощи под руководством врача.
Маршал, русский эмигрант, хирург, пораженный той же болезнью и уже
после ампутации.
*
Мой брат и все его коллеги мечтали о Париже, раннем художнике.
столицу мира, но и для этого нужны были средства. За это, в 1923 году.
Парижский комитет, о котором я упоминал, был создан. Юзия была выбрана для
«президент», когда он говорил по-французски. Наконец, они собрали различные
вечеринки (два шара, фэнтези-розыгрыш, представление в театре)
(по-словацки) сумма, которая должна была быть достаточна для поездки и шести недель.
пребывание двенадцати коллег в Париже — шесть недель, которое продлилось до
Годы. Эта группа художников под названием «Каписты» выжила в солидарности, объединившись.
…годы лишений и борьбы, а также страданий и страданий.
Летом 1924 года двенадцать капистеров отправились в путь; они попрощались…
поднятый его друзьями на вокзале в Кракове.
*
Что касается меня, я был так близок с моим братом и его коллегами в течение года.
в Кракове. В 1925 году, после сдачи выпускных экзаменов, я получил
докторская степень по философии, которая совпадает с сегодняшней степенью магистра, но…
Празднование прошло очень торжественно, в тогах и с клятвой.
Благодаря профессору Игнацию Хржановски я получил несколько месяцев
стипендию от Каса Мьяновскего для завершения моей докторской диссертации.
в Париже. В июле 1925 года я уехал с этой целью, с намерением присоединиться к
со своим братом, Зигмунтом Валишевским и их коллегами.
Этот период моей жизни, период «шторма и толчка», вероятно, биографически.
самое главное, я не могу вписаться в эпилог.
Для меня это было началом новой эры.

 


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony