07 Lilcia Лилия

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.


Lilcia
W ciągu ostatnich miesięcy życia Babci towarzyszyła jej Lilcia,
najstarsza z kuzynek Plater-Zyberk z Borka, trochę ułomna, o rączkach
wąskich jak żabie łapki i wydłużonej czaszce, drobnych rysach i bardzo
łagodnych, ciemnych oczach. Z braku urody została przez matkę-histeryczkę,
siostrę naszego ojca, przeznaczona do klasztoru. Spędziła w nim trzynaście
lat, bez powołania, bardzo nieszczęśliwa i stęskniona za krajem i siostrami.
„Kiedy widzę obłoki płynące na wschуd – pisała do siуstr – myślę, że
przelecą może nad Polską, nad Borkiem, nad Wami…”
Dopiero po śmierci matki w 1911 roku zdobyła się na krok dla niej
heroiczny i nie uprzedzając ojca, zwrуciła się do biskupa Roppa, krewnego Platerуw, z prośbą, aby uzyskał dla niej od Ojca Świętego zwolnienie
z wieczystych ślubуw, ktуre już była złożyła.
Biskup Ropp, znając jej dzieje, uzyskał upragniony przez Lilcię
indult[244], i dopiero wtedy zawiadomiła o tym ojca i siostry. Zgorszone
zakonnice musiały ustąpić. Działo się to w Kopenhadze, gdzie znajdowało
się wуwczas zakonne zgromadzenie Lilci i dokąd dojechały siostry z Polski
i ojciec z Paryża.
„O ile dziecko, w ciężkiej potrzebie, nie zwraca się o pomoc do rodzicуw
– winni są rodzice”. To stwierdzenie wuja było spуźnione o długie lata, przez
całe życie ulegał histerycznej zazdrości żony, nie biorąc nigdy w obronę
niekochanych, krzywdzonych cуrek. Na dworcu, w stacyjnej ubikacji, aby
sprawę odstępstwa zataić w klasztorze, przebrano Lilcię po cywilnemu
i oddano rodzinie.
Drobna postać Lilci w brązowym, męskiego kroju kostiumie łączy mi się
nierozdzielnie z tą trzecią zimą wojenną w naszym palais Załkind i zgonem
Babci. Była rozsądna, pogodna i miała doskonały zmysł humoru, toteż
używaliśmy na niej, drażniąc ją i żartując; zwłaszcza Staś był niewyczerpany
w pomysłach, za co go wyrуżniała swoją czułą sympatią. Chcąc wszystkim
dogodzić, podawała Ojcu naszemu oraz innym panom płaszcze, kapelusze,
przysuwała krzesła; Ojca, mimo że ją serdecznie lubił, drażniły te
nieskończone usługi, sykał więc na nią, a Lilcia nie rozumiała, dlaczego nie
chce od niej przyjąć tych drobnych przysług.
Po śmierci Babci Lilcia pojechała do Finlandii, do ciotek Nicolay
w Monrepos pod Wyborgiem, jako że Finlandia była wуwczas
najbezpieczniejszą przystanią, gdzie ściągali zamożni obywatele dzielnic
zagrożonych niemiecką okupacją. Spodziewała się może usłużyć ciotkom, ale
niezaprawiona do żadnych trudуw, bardzo delikatnego zdrowia, zapadła na
dyzenterię i cichutko tam zmarła.

Lilcia
В последние месяцы жизни бабушку сопровождала Лилсия,
старейшая из двоюродных братьев Плятер-Зибергов из Борка, немного калека, с ручками.
узкие, как лягушачьи лапки, вытянутый череп, небольшие царапины и очень
с нежными, темными глазами. Из-за недостатка красоты ее оставила истеричная мать,
сестра нашего отца, предназначенная для монастыря. Она провела там тринадцать лет
годы, без призвания, очень несчастливы и тоскуют по стране и сестрам.
«Когда я вижу, как облака поднимаются на восток, — писала она сестрам, — я думаю, —
«они могут пролететь над Польшей, над Борком, над тобой…»
Лишь после смерти матери в 1911 году она сделала для нее шаг.
героическая и без предупреждения своего отца, она назвала епископа Роппа, родственника.
Плэйтери с просьбой освободить ее от Святого Отца.
от вечных клятв, которые она уже дала.
Епископ Ропп, зная ее историю, получил ту, которую хотела Лилсия.
потакала[244], и только тогда она сообщила об этом отцу и сестрам. Волнующийся .
Монахиням пришлось уйти в отставку. Это случилось в Копенгагене, где его нашли.
Конгрегации Лилки и откуда сестры из Польши прибыли из
и отец из Парижа.
«Если только ребенок, испытывающий острую нужду, не обратится за помощью к родителям.
— виноваты родители». Это заявление моего дяди затянулось на годы.
Всю свою жизнь он истерически ревновал к своей жене, никогда не защищаясь.
нелюбимых, обиженных женщин. На вокзале, в туалете на вокзале, чтобы
дело об отступлении скрыто в монастыре, Лилия одета как гражданская.
и отдано семье.
Маленькая фигурка Лилсии в коричневом мужском костюме объединяет меня.
неразрывно связана с этой третьей зимой войны в нашем дворце Залкинда и смертью.
Бабушка. Она была разумной, жизнерадостной и имела отличное чувство юмора, так что…
мы использовали его, раздражали и шутили; особенно Staś был неисчерпаем
в идеях, за которые она вышвырнула его со своей нежной любовью. Хочу, чтобы все
чтобы сделать это удобным, она дала нашему Отцу и другим джентльменам пальто и шляпы,
она толкала стулья. Отец, хотя она ему искренне нравилась, это раздражало.
бесконечные услуги, так что он кусался за нее, и Лилсия не понимала, почему бы и нет.
он хочет забрать у нее эти маленькие одолжения.
После смерти бабушки Лилсии она уехала в Финляндию, к тете Николай…
в Монрепосе недалеко от Виипури, так как Финляндия была в то время.
самая безопасная пристань для яхт, куда привозили богатых жителей районов.
под угрозой немецкой оккупации. Она ожидала служить своим тетям, но
без лишних трудностей, с очень нежным здоровьем, она повелась на
и она тихо умерла там.

 

 

 


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.