05 Front zachodni i ofensywa Brusiłowa Западный фронт и наступление Брусилова

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.


Front zachodni i ofensywa Brusiłowa
Przewidywano dalszą ofensywę niemiecką, ale na razie front wschodni
zdawał się ustalać na linii Wilno–Kowel–Tarnopol, na najbliższym nam
odcinku stanął na linii Baranowicze–Kowel i nie ruszył do zimy 1918.
Dowуdztwo francuskie nakazywało atakować kosztem zdziesiątkowania lub
zagłady całych pułkуw. Bitwa o Verdun, pamiętna grozą wojny pozycyjnej
w za płytkich rowach, pod huraganowym ogniem nieprzyjaciela; zagrożeni
falami gazуw żołnierze tej ogromnej bitwy ginęli masowo. Niemcom było
śpieszno złamać opуr moralny i fizyczny nieprzyjaciela, zakończyć wojnę tą
jedną bitwą, a jednak pierwsi musieli odstąpić. Francja odniosła zwycięstwo
pod Verdun kosztem około trzystu pięćdziesięciu tysięcy poległych. W ciągu
naszych pуźniejszych wędrуwek po Francji spotykaliśmy wszędzie,
w najmniejszych wioskach, podobnie jak w miastach dużych i małych,
pamięć o poległych, pomniki lub płyty z kilku, kilkudziesięcioma, kilkuset
nazwiskami – żniwo tej pierwszej wojny światowej.
W czerwcu generał Brusiłow rozpoczął ofensywę na południu. Armia
była tym razem lepiej zaopatrzona w amunicję i zaaprowidowana, i odniosła
potem zwycięstwo, przełamując front austriacki i wkraczając ponownie do
Galicji, ale dalsze odcinki frontu nie wsparły odosobnionej akcji Brusiłowa.
Nie tylko żołnierz, ale cały kraj po dwуch latach wojny był zmęczony
i zniechęcony, wobec władzy nieufny, wyglądano zmian u szczytu i zawarcia
pokoju, wobec czego nawet zwycięstwa stały się niepożądane.

Западный фронт и британское наступление
Предусматривалось дальнейшее наступление Германии, но пока что восточный фронт…
похоже, на линии Уилно-Кавел-Тарнополь, ближайшей к нам.
Отрезок стоял на линии Барановичи — Ковель и стартовал только зимой 1918 года.
Французское командование приказало атаковать ценой уничтожения или
уничтожение целых полков. Битва при Вердене, запоминающийся ужас позиционной войны…
в неглубоких канавах, под ураганным огнем противника; угрожал
на волнах бензина, солдаты этой огромной битвы были убиты массами. Немцы были
Стремиться сломить моральное и физическое сопротивление врага, положить конец этой войне…
одна битва, и все же сначала им пришлось сдаться. Франция победила
под Верденом стоимостью около трехсот пятидесяти тысяч погибших. В пределах
мы повсюду встречали наши будущие блуждания во Франции,
в самых маленьких деревнях, а также в больших и маленьких городах,
память о павших, памятники или плиты из нескольких, нескольких десятков, нескольких сотен
с именами — урожай этой Первой мировой войны.
В июне генерал Брусилов начал наступление на юге. Армия
на этот раз она была лучше обеспечена боеприпасами, и она испарилась, и она получила
затем победа, прорыв через австрийский фронт и снова вступление в
Галичина, но дальнейшие отрезки фронта не поддерживали изолированного действия Бруслива.
Не только солдат, но и вся страна после двух лет войны устала…
и обескураженные, недоверчивые к власти, были изменения на вершине и заключение.
мира, поэтому даже победы стали нежелательными.


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.