01 Wysiedleńcy Переселенцы

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.


Wypadki pierwszej wojny światowej, rewolucji rosyjskiej (1917)
i odzyskania niepodległości Polski – to wszystko, co odmieniło postać
świata, zaważyło też decydująco na naszych losach i dało nam trudną, ale
upragnioną niezależność.
Minęło z gуrą pуł wieku od tamtych walk i przewrotуw, ale pamięć
zachowała tak żywo szereg epizodуw, scen i postaci z tej epoki, że pragnę
jednak je opisać tak, jak je przeżywałam, wpleciona we własne i najbliższych
dzieje, mimo że te zdarzenia weszły już na karty historii.
1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Umajone
pociągi towarowe pełne rozśpiewanych poborowych śpieszyły na zachуd.
Głuche wieści dochodziły nas z dalekich frontуw wojennych, ale w szpitalu
jenieckim w Mińsku zobaczyłam po raz pierwszy, jak umierali ranni, jak
spływali krwią amputowani, jak bardzo chcieli żyć. Ludzie ginęli tysiącami
tysięcy, jedni w imię cara, drudzy w imię cesarza, a Francuzi jako rewanż za
rok 1870. 14 sierpnia ukazał się we wszystkich polskich i rosyjskich gazetach
manifest Wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, obiecujący Polsce
niepodległość; manifest nie był podpisany przez cara i żadnym jego słowem
nie potwierdzony, ale nas, młodych, rozentuzjazmował i życzyliśmy z całego
serca zwycięstwa Rosji.
Po załamaniu się ofensywy pуłnocnej w Prusach i południowej w Galicji
nastąpił odwrуt.
Zła administracja, niedostatek amunicji i aprowizacji zdawały się już w pierwszych miesiącach wojny przesądzać o jej wyniku.
Moi bracia kończyli ostatnie klasy gimnazjalne w Petersburgu. Aby
odwlec pobуr Jуzia do wojska, ojciec zapisał go na wydział prawny
Petersburskiego Uniwersytetu.
My, w domu, uczyłyśmy się rosyjskiego. Już przed wojną weszłyśmy
w świat Żeromskiego. Konrad Czarnocki, malarz i przyjaciel kuzynуw
Platerуw ze Swojatycz, otworzył nam oczy na niego i dał poznać poezję
Staffa. Żeromski przemуwił do nas od razu swoimi nowelami, natężeniem
bуlu, właściwym mu wspуłczuciem każdemu cierpieniu (Cokolwiek się
zdarzy…, „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, Siłaczka i inne). Pozostał dla nas
doktorem Judymem z Ludzi bezdomnych, tym, ktуry dźwignął samotnie
ciężar ludzkiego losu, pogłębił świadomość narodową i odpowiedzialność
społeczną. Z literatury rosyjskiej poznaliśmy naprzуd Tołstoja, następnie
Puszkina i Lermontowa (Gieroj naszego wriemieni[235], poemat Demon).
Nauczyłam się długiego monologu z Demona: Klanus’ ja pierwym dniom
tworienija…[236] i umyśliłam przedstawienie, w ktуrym siostra Rуzia miała
grać rolę dziewicy w białych zawojach, a ja, w czarnych trykotach,
demonicznie ugrymowana[237] – jej kusiciela.
Chciałam pokazać publiczności (pięcioosobowej) moje wzruszenia
miłosnymi zaklęciami Demona. Ale pan Iwanowski, wychowawca braci,
jeden z widzуw, rzucał swoje krytyczne uwagi i żarty, zbijając mnie z tropu.
Wszystko skończyło się na kpinach i mojej konfuzji.
W domu naszym zmieniały się kwaterunki, naprzуd stanęła kawaleryjska
dywizja pod dowуdztwem księcia Trubeckiego, ktуry zajął nasz najlepszy
pokуj gościnny, pokуj babci, i rozmawiał z nami po francusku. Ten
wyborowy pułk zastąpiła na długo dywizja syberyjska.
Już w pierwszym roku wojny szeptano, że straty Rosjan w zabitych,
rannych i jeńcach przekroczyły milion. Armia załamującego się frontu zabezpieczała swoje odstępowanie niszczeniem kraju, odgradzając się
spaloną ziemią.

Аварии Первой мировой войны, русская революция (1917 г.)
и восстановление независимости Польши — все это изменило цифру.
мира, это также определило нашу судьбу и дало нам трудный, но…
желаемую независимость.
Прошёл век с тех драк и подрывных действий, но память о них…
так ярко сохранила серию эпизодов, сцен и персонажей из той эпохи, что я хочу
но описать их так, как я их испытал, вплетая в себя и своих близких.
несмотря на то, что эти события уже были на страницах истории.
1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Согласованно
Грузовые поезда, полные поющих призывников, устремились на запад.
Глухие новости приходили к нам с дальних фронтов войны, но в госпитале…
Я впервые увидел в Минске, когда раненые умирали, как…
стекали по крови ампутированных, как сильно они хотели жить. Люди умирали тысячами
тысячи, одни во имя царя, другие во имя императора, а французы в качестве возмездия за то.
1870 год. 14 августа он появился во всех польских и русских газетах.
Манифест великого князя Николая Николаевича, обещающий Польшу
независимость; манифест не был подписан царем и ни слова о нем
не подтверждено, но мы, молодые люди, были полны энтузиазма и желали всем.
сердце победы России.
После краха северного наступления в Пруссии и южной Галиции…
произошел разворот.
Плохая администрация, нехватка боеприпасов и уничтожение, похоже…
в первые месяцы войны, чтобы определить ее исход.
Мои братья заканчивали выпускные классы в Санкт-Петербурге. На
он затащил Хозио обратно в армию, отец записал его в юридический отдел.
Санкт-Петербургский университет.
Мы, дома, учили русский. Перед войной мы вступили
в мир Żeromski. Конрад Чарноцки, художник и друг двоюродных братьев.
Плятеры из Свойатыча, открыли нам глаза на него и дали знать поэзию.
Стаффа. Żeromski сразу же поговорил с нами со своими романами, с интенсивностью
его надлежащее общение с каждым страданием. (Неважно.
…случится… «Нас будут избивать вороны, вороны…», Силячка и др.). Он ушел к нам.
Доктор Джудим из Бездомных, которую он носил один.
бремя человеческой судьбы, углубление национального осознания и ответственности
социальный. Из русской литературы мы познакомились с Толстым, а потом…
Пушкин и Лермонтово (Игра Нашей Немезиды[235], стихотворение Демон).
Я выучил длинный монолог у Демона: Первые дни Клана
и я придумала пьесу, в которой сестра Розья
играть роль девственницы в белой суматохе, а меня — в черном трико,
демонически установленный[237] — его искуситель.
Я хотел показать зрителям (пять человек) свои эмоции.
с демоническими любовными заклинаниями. Но господин Ивановский, воспитатель братьев,
один из зрителей, бросил свои критические замечания и шутки, сбивая меня со следа.
Все закончилось насмешкой и моим смятением.
В нашем доме менялись каюты, стояла кавалерия…
дивизия под командованием принца Трубецкого, который забрал все, что мог.
комната для гостей, бабушкина комната, и он говорил с нами по-французски. Данный сайт
избранный полк давно заменен Сибирской дивизией.
Уже в первый год войны шептали, что потери русских погибли,
…а число раненых и военнопленных превысило один миллион. Армия рушащегося фронта
она обеспечивала свой уход с разрушением страны, оцепляя
сгорел.


5 sierpnia 1915 padła Warszawa, 15 września car objął osobiście
naczelne dowуdztwo, przerzucając Wielkiego księcia Mikołaja
Mikołajewicza na nieznaczący front kaukaski. Cesarzowa widziała
w Wielkim księciu rywala, przypisując mu zamiar detronizacji Mikołaja II.
Car samowładca nie miał żadnych kwalifikacji ani na wodza naczelnego, ani
na męża stanu.
Wszystkie nici władzy w stolicy znalazły się w rękach carowej, a raczej
w rękach jej doradcy Rasputina. Ciemny chłop syberyjski, obdarzony
niezwykłym darem intuicji, niesamowitą siłą fizyczną, hipnotyzer i znachor
umiał bowiem przynosić ulgę cesarzewiczowi, wciąż zagrożonemu
dziedziczną w rodzinie książąt heskich hemofilią, czyli niekrzepnięciem krwi
– mianował ministrуw i dawał im zlecenia. Słabość i brak decyzji męża
usiłowała zastąpić dumna księżniczka heska własnym hartem, wspierana, jak
sądziła, natchnieniem „Bożego człowieka”. W listach przypominała mężowi,
że jest autokratą i że nikt o tym nie powinien zapomnieć. „Zawiodłam się na
narodzie rosyjskim – pisała – żadne swobody mu się nie należą. Żadnej
warstwie, żadnej klasie, żadnemu ugrupowaniu, żadnemu narodowi w Rosji
nie można dać ani cienia samodzielności” – powtarzała. „Chamstwo”, „zgniła
Duma”, „ohydni ludzie” – te określenia wciąż wracają w korespondencji
z mężem. Wiara w potęgę Rosji była już zachwiana w narodzie, a też wiara
w celowość ogromu ofiar.
Ratując odstępującą armię, poświęcono Polskę. Cały kraj zagrożony
stanął w ogniu. Kozacy palili wsie i miasta, wyganiając ludność
w początkach jesieni na drogi i gościńce wiodące na wschуd. Tragiczny
exodus już poprzednio przeze mnie opisany.
Przy naszym starym krzyżu na rozdrożu mnożyły się mogiłki opatrzone krzyżykami skleconymi z dwуch patykуw, bezimienne, prędko zapomniane,
zapadłe. Umierały zwłaszcza dzieci nieletnie, z głodu i chłodu. Rąbano
drzewa parkowe na ogniska. O zmierzchu łąka i pole przy gościńcu lśniły
ogniskami, dym gryzący snuł się po ziemi. O świcie wszystkie wozy ruszały
dalej i nie było widać końca tego pochodu; nocne przymrozki dopełniały
klęski.
Wtedy musieli też opuścić swoje piękne Swojatycze Henisiowie Plater-
Zyberkowie, zabierając tylko to, co się dało zgarnąć, tracąc po drodze
skrzynie uprzednio załadowane z cenną biblioteką po prababce Zofii
z Obuchowiczуw Czapskiej.
Tejże jesieni zjechała do Mińska wysiedlona z Piotrowszczyzny rodzina
Jakubowskich: pani Jakubowska z cуrkami Miką i Romą, naszymi
koleżankami z Chyliczek, i Milą Koziełł-Poklewską z trojgiem dzieci.
O mieszkania po wysiedlonych urzędnikach było wtedy nietrudno, mogliśmy
ich zaopatrzyć w statki kuchenne i stołowe, bieliznę oraz najprostsze meble.
W ogrodzie naszym mieliśmy domek dziecinny we wszystko zaopatrzony,
gdzie od czasu do czasu urządzaliśmy przyjęcia. Wyprуżniliśmy wtedy ten
domek, a z rodziną Jakubowskich połączyła nas odtąd dozgonna przyjaźń.
Mika Jakubowska-Kotarbińska, najbliższa przyjaciуłka naszej siostry Karli,
po stracie męża w 1940 roku, syna lotnika i cуrki rozstrzelanej przez
Niemcуw schroniła się do Lasek pod opiekę Karli, z kolei wysiedlonej po
aresztowaniu męża i przygarniętej z całą rodziną przez Antoniego
Marylskiego. W Laskach Mika umarła po ciężkiej chorobie.
Elę Rostworowską, Wojciechową, najmłodszą kuzynkę Plater-Zyberk
z Lixny, udało się nam pomieścić w letniskowych, podmiejskich domkach
w Piotrowszczyźnie, gdzie się jako tako mogła zadomowić z czworgiem
dzieci. Wszystkie dzieci Wojciуw były śliczne, szarookie i bardzo
inteligentne. Szeszek (Wojciech), najstarszy, wstąpił do benedyktynуw, był naprzуd przeorem w Tyńcu, potem przeorem kamedułуw na Bielanach koło
Krakowa. Mika jest matką licznego rodu, a Henryk, poeta, został pieśniarzem
Polski Ludowej. Ela straciła w Piotrowszczyźnie najmłodszą cуrkę Nikę
(Weronikę) i strasznie po niej rozpaczała, ale już przed zimą, dzięki
staraniom męża, członka stworzonej przez Niemcуw Rady Stanu, mogła
przez Finlandię i Szwecję połączyć się z nim w Warszawie. Trudniej było
ratować Kazię Iłłakowicz, poetkę, spowinowaconą z nami przez Platerуw,
siostrę miłosierdzia czołуwki Wszechrosyjskiego Związku Ziemskiego.
W końcu tegoż lata 1915 roku wylądowała w mińskim szpitalu wojskowym
z dyzenterią. Udało nam się zdobyć dla niej prywatną pielęgniarkę, bo opieka
nad nią, jedyną na tej sali kobietą, w przeładowanym cholerycznym baraku,
gdzie ją pomieszczono, była nieomal żadna. Już w drodze do ozdrowienia,
ale bardzo jeszcze słabą, w przeddzień ewakuacji całego szpitala do Kazania,
dało się wyciągnąć ją stamtąd i umieścić pod opieką Eli Rostworowskiej i jej
towarzyszki, Angielki Catty, w tejże Piotrowszczyźnie.

5 августа 1915 г. Варшава пала, 15 сентября царь лично взял в свои руки
командующий офицер, передающий великому князю Николаю
Миколаевича на незначительный Кавказский фронт. Императрица видела
в Великого Князя Своего соперника, приписывая Ему намерение свергнуть Николая II.
Царь-самоуправитель не был квалифицирован ни как вождь, ни как
для государственного деятеля.
Вся власть в столице была в руках царицы, вернее…
в руках ее советника Распутина. Темный сибирский крестьянин, наделенный
необыкновенный дар интуиции, невероятная физическая сила, гипнотизёр и шарлатан.
он смог принести облегчение императору, все еще находящемуся под угрозой.
наследственное в роду гессенских князей от гемофилии, или свертывания крови
— он назначал министров и отдавал им приказы. Слабость мужа и отсутствие решения
пыталась заменить гордую гессенскую принцессу собственным трудолюбием, поддержанным
она подумала, «Божий человек» вдохновение. В своих письмах она напоминала своему мужу,
что он автократ и что никто не должен забывать об этом. «Я был разочарован
русской нации, — писала она, — у него нет свободы. Нет
слой, нет класса, нет группы, нет нации в России.
Ты не можешь дать тень независимости, — повторила она. «Грубость», «гниль»…
«Гордость», «отвратительные люди» — эти условия продолжают возвращаться по почте.
с вашим мужем. Вера во власть России уже была поколеблена в народе, а вера…
в целеустремленности огромных жертв.
Спасая отступающую армию, Польша была принесена в жертву. Вся страна находится под угрозой
он был в огне. Казаки сжигали деревни и города, изгнали население.
в начале осени на дорогах и гостевых домах, ведущих на восток. Трагический
исход, уже описанный мной.
На нашем старом перекрёстке, на перекрёстке, было много могил, несущих
кресты из двух палок, безымянные, быстро забытые,
рухнул. Особенно малолетние дети умирали от голода и холода. Доброе утро
парковые деревья для костров. В сумерках луг и поле возле гостевого дома засияли
с кострами, кусательный дым спал на земле. На рассвете все тележки двигались.
и маршу не было конца; ночные заморозки дополнили
катастрофы.
А потом им пришлось покинуть свой прекрасный Хениссианский Плятер…
Зиберийцы, беря только то, что они могли получить, теряли по дороге…
ящики, ранее загруженные ценной библиотекой от прабабушки Софи.
из Обуховича Чапска.
Этой осенью в Минск приехала семья, переселенная из Пиотрощинской области.
Госпожа Якубовская с дочерьми Микой и Ромой, нашими
со своими друзьями из Хелички и Милой Козл-Поклевской с тремя детьми.
В то время было нетрудно жить после того, как перемещенные клерки, мы могли бы
обеспечить их кухней и столовыми кораблями, нижним бельем и самой простой мебелью.
В нашем саду был детский дом со всем,
где мы время от времени устраивали вечеринки. А потом мы бы вытащили это
дом, а с семьей Якубовских у нас пожизненная дружба.
Мика Якубовска-Котарбиньска, самая близкая подруга нашей сестры Карлы,
после потери мужа в 1940 году, сына летчика и дочери, расстрелянных
Нимчев укрылся в Ласки под присмотром Карлы, которая, в свою очередь, была перемещена после того, как
арест моего мужа и Энтони, которого взяли со всей семьей.
Мэрилински. В Ласки Мика умерла после тяжелой болезни.
Эла Ростворовска, Войцехова, самая молодая кузина Плятер-Зиберга.
из Ликсни, мы смогли разместиться в летних домиках в пригороде.
в Пиотрощицкой области, где она могла бы поселиться с четырьмя
детей. Все дети Войцовца были симпатичными, серовато-белыми и очень
Умно. Шешек (Войцех), старейший, присоединившийся к бенедиктинцам, был
например, колесный мастер в Тынеце, затем колесный мастер в Биелани около
Краков. Мика — мать большой семьи, а Генрик, поэт, стал певцом.
Польской Народной Республики. Эла потеряла свою младшую дочь Нику в Пиотрощине.
(Вероника) и она была в ужасном отчаянии, но до зимы, спасибо.
усилиям своего мужа, члена Государственного совета, созданного немцами, она могла бы
через Финляндию и Швецию, чтобы присоединиться к нему в Варшаве. Было сложнее
чтобы спасти Казию Илылакович, поэтессу, с которой нас связывал Плятерев,
Сестра Милосердия Всероссийского Земного Союза.
В конце лета 1915 года она приземлилась в Минском военном госпитале.
с дизентерией. Нам удалось нанять для нее частную медсестру, потому что уход
над ней, единственной женщиной в этой комнате, в перегруженном чертовом бараке,
где он был размещен, его почти не было. Она на пути к выздоровлению,
но все еще очень слабая, накануне эвакуации всей больницы в Казань,
мы могли бы вытащить ее оттуда и поместить под опеку Элы Ростворовской.
Компаньонка, английская Кэтти, в том же Пиотровском районе.


Była ostrzyżona na zero, bardzo wymizerowana, wyglądała na młodego
żołnierzyka i jednego tylko pragnęła: spotkania z ciotką, Weroniką Plater-
Zyberk, matką Eli, wielkiej wiary i wielkiej miłości Boga i bliźniego kobietą.
Chciała jej wyznać łaskę, ktуrej doznała w czasie tej choroby:
„Nawiedził mnie wtedy – jak sama pisze – dziwny stan, wrуciła
niewątpliwa, absolutna, prosta, tak jak w dzieciństwie, wiara w Boga. Źle
mуwię – »wiara«, ja wiedziałam z całą pewnością, nic mnie nie trapiło, nic
też sobie nie wmawiałam…”[238] Te wszystkie nasze akcje były możliwe jedynie dzięki zapleczu naszego
zasobnego domu, dzięki koniom do dyspozycji, oddanej służbie, zapasom
bielizny, aprowizacji i życzliwej zgodzie naszego ojca.

Она была нулевой, очень размерной, она выглядела молодо.
солдата и только одного она хотела: познакомиться со своей тетей, Вероникой Плейтер…
Зиберг, мать Илая, великая вера и великая любовь Бога и женщины.
Она хотела исповедаться перед ней в благодати, которую она испытала во время этой болезни:
«Меня преследовали тогда, как она пишет, странное состояние, она вернулась.
бесспорная, абсолютная, простая, как в детстве, вера в Бога. Плохо
В смысле, «вера», я знал наверняка, ничто меня не беспокоило, ничто.
Я не говорил себе…»[238] Все наши действия были возможны только благодаря фону наших
богатый дом, с лошадьми в вашем распоряжении, самоотверженное обслуживание, припасы.
нижнего белья, убийства и любезного согласия нашего отца.


 

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.