Родовод Горватт

HERB POBOG
IV
Szymon, syn Sylwestra, Szambelan Dworu polskiego. Wspólnie ze swym bratem
Bazylim, prowadzili długi proces z Domem Radziwiłłów3 o odebraną wieś którą po￾siadali prawem zastawnem. Zostawił syna Szymona.
Bazyli, drugi syn Sylwestra. Zostawił syna Tadeusza.

Шимон, сын Сильвестра, камергер польского двора. Вместе со своим братом Василием, проводили долгий процесс с Радзивиллами по возвращению селения, которым владели на правах залога. Оставил сына Шимона.

Василий, второй сын Сильвестра. Оставил сына Тадеуша.

V
Szymon, syn Szymona, zostawił syna Józefa.
Tadeusz, syn Bazylego. Nabył majętność Lipów, w powiecie Rzeczyckim leżącą.
Ożeniony z Franciszką Bohuszewiczówną, wdową po pułkowniku Rudnickim, a córką
Felicyanny z Bykowskich i Mikołaja Mińkowskiego Bohuszewiczów1. Zostawił dwie
córki : Józefę, za Węcławowiczem, Pisarzem ziemskim Mozyrskim, i W, za Józefem
Kruszewskim; synów zas dwóch : Wincentego i Ignacego.

Шимон, сын Шимона, оставил сына Йозефа.

Тадеуш, сын Василия. Приобрёл имение Липув, расположенное в Речицком повете. Женился на Франтишке Богушевич, вдове полковника Рудницкого, дочке Фелицианы Быковский и Николая Миньковского Богушевича. Оставил две дочки: Юзефа, замужем за Венцлавовичем, земским мозырьским писарем, и В, замужем за Йозефом Крушевским; имел двоих сыновей: Винцента и Игнассия.

 

VI

1. Brat Franciszki Horwattowej Stanisław Minkowski Bohuszewicz, był Posłem na sejm r. 1773, na któ­rym wspólnie z Rejtenem i Korsakiem odznaczył się chlubnem poświęceniem się dla ojczyzny. Córka jego
Faustyna zaślubioną została Atanazemu Prószyńskiemu. Ojciec Horwattowej został zabity na sejmiku przez
stronników Wołodkowicza i księcia Karola Radziwiłła, zwanego Panie Kochanku.

Йозеф, сын Шимона, оставил двух сыновей: Йозефа и Александра, умерших недавно.

Винцент, сын Тадеуша. Состоял в Варшаве в кадетском корпусе, вступил на действительную службу и погиб в молодом возрасте на поле боя под Мацеёвицами,
где был взят в плен раненый главнокомандующий Костюшко.

Брат Франтишки Горватт Станислав Минковский Богушевич, член Сейма 1773 года, на котором вместе с Рейтенем и Корсаком отличились славной преданностью Родине. Его дочь Фаустина вышла замуж за Атаназия Прушинского. Отец Горватт (Франтишки?) был убит на местном сейме сторонниками Володковича и князя Кароля Радзивилла, известного как Пане Коханку.